مقاله بررسي ويژگي هاي يک مدرس اثربخش و عوامل آموزشي موثر بر کارآمدي وي از ديدگاه مدرسين و دانشجويان دانشکده هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي يک مدرس اثربخش و عوامل آموزشي موثر بر کارآمدي وي از ديدگاه مدرسين و دانشجويان دانشکده هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله پرستاري
مقاله مدرس اثربخش
مقاله عوامل آموزشي
مقاله کارآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج رابري اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در ارزيابي ويژگي هاي يک مدرس خوب علاوه بر نظرات دانشجو، جويا شدن نظرات مدرسين نيز مهم مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين ويژگي هاي يک مدرس اثربخش و عوامل آموزشي موثر بر کارآمدي وي از ديدگاه مدرسين و دانشجويان پرستاري صورت گرفت.
روش كار: در اين پژوهش توصيفي – مقايسه اي ۳۵۸ دانشجو و ۸۹ مدرس از دانشکده هاي پرستاري کرمان، بم، زرند و جيرفت شرکت کردند. جمع آوري داده ها توسط پرسش نامه اي پژوهشگر ساخته که در پنج حيطه تنظيم شده بود، صورت گرفت.
يافته ها: از ديدگاه دانشجويان اولويت دهي به ترتيب: ارتباط بين فردي، مهارت تدريس، ويژگي هاي فردي، مهارت ارزشيابي، قوانين آموزشي و از ديدگاه مدرسين به ترتيب مهارت تدريس، قوانين آموزشي، مهارت ارزشيابي، ويژگي فردي و ارتباط بين فردي بود. اهميت ارتباط بين فردي و ويژگي هاي فردي از نظر دانشجويان به طور معني داري بيشتر از مدرسين (به ترتيب P=0.0001 و P=0.04) و از ديد مدرسين اهميت مهارت تدريس و رعايت قوانين آموزشي به طور معني داري بيشتر از دانشجويان بود (در هر دو مورد P=0.0001). نداشتن وقت کافي جهت مطالعه مهم ترين عامل موثر بر کارآمدي مدرس از ديدگاه دو گروه شناحته شد.
نتيجه گيري: به رغم اختلاف نظر زياد بين مدرسين و دانشجويان پيشنهاد مي شود در برنامه هاي توانمندسازي مدرسين، تقويت مهارت هاي ارتباطي همگام با فنون تدريس نوين مورد توجه قرار گيرد. همچنين برنامه ريزي مديران آموزشي به گونه اي باشد که با کاهش زمان کاري، زمينه جهت مطالعه، يادگيري و کارآمد بودن مدرسين، بيشتر فراهم شود.