مقاله بررسي ويژگي هاي پوشش گياهي درمنه دشتي در دو منطقه چراي دائم و فصلي (مطالعه موردي: مراتع کبوترکوه خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۵۷۱ تا ۵۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي پوشش گياهي درمنه دشتي در دو منطقه چراي دائم و فصلي (مطالعه موردي: مراتع کبوترکوه خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج پوشش
مقاله تراکم
مقاله الگوي پراکنش
مقاله درمنه دشتي
مقاله خراسان رضوي
مقاله مراتع کبوترکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادمهر جليل
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسينعلي زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت حفاظتي نيازمند آگاهي از وضعيت جوامع گياهي است. به منظور رسيدن به اين هدف سامان عرفي روستاي کبوترکوه شهرستان گناباد در استان خراسان رضوي با تيپ غالب درمنه دشتي انتخاب شد. پوشش، تراکم و الگوي پراکنش سه کميتي هستند که از آنها مي توان به عنوان شاخص هاي معتبر استفاده کرد. در اين تحقيق سعي شد مناطق طوري انتخاب شوند تا ديگر عوامل مانند پستي و بلندي، اقليم و خاک در آنها تا حد امکان مشابه باشند تا بتوان تاثير چراي فصلي و دائمي را بر پوشش گياهي بررسي کرد. بدين منظور با استفاده از نرم افزار ArcGIS9 در دو منطقه، جفت واحد هاي همگن از لحاظ شکل زمين و زمين شناسي مشخص شدند. در ۵ جفت واحد همگن مشخص شده، تعداد ۴۰ ترانسکت با طول ۳۰ متر مستقر و در هر ترانسکت پوشش تاجي، لاشبرگ گياهي، تعداد پايه ها، سنگ، سنگريزه و خاک لخت اندازه گيري شدند. براي تجزيه و تحليل داده هاي پوشش از آزمون مقايسه ميانگين ها براي دو گروه مستقل، براي تعيين تراکم از شاخص هاي فاصله اي نزديکترين همسايه و نزديکترين فرد و براي تعيين الگوي پراکنش از شاخص هاي فاصله اي هاپکينز، جانسون – زيمر و ابرهارت استفاده شد. نتايج نشان داد که با افزايش مدت چرا، درصد پوشش درمنه دشتي تغيير نمي کند، اما تراکم پايه هاي درمنه کاهش مي يابد.