مقاله بررسي ويژگي هاي ژئوشيميايي و کاني شناسي زغال سنگ هاي حوزه زغالي کارمزد، البرز مرکزي، استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۶۵۵ تا ۶۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي ژئوشيميايي و کاني شناسي زغال سنگ هاي حوزه زغالي کارمزد، البرز مرکزي، استان مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوشيمي
مقاله کاني شناسي
مقاله زغال سنگ
مقاله حوزه زغالي کارمزد
مقاله البرز مرکزي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي پور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رقيمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانيان غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معادن کارمزد در استان مازندران (ايران) به عنوان يکي از بزرگترين و قديمي ترين مناطق توليدکننده زغال سنگ در حوزه زغالي البرز مرکزي مطرح است. در تابستان ۸۴ به منظور بررسي ويژگي هاي ژئوشيميايي و کاني شناسي زغال سنگ هاي حوزه زغالي کارمزد، از زغال سنگ، سنگ ميزبان و باطله هاي زغالي، نمونه بردارهايي انجام گرفت. از نظر زمين شناسي تمام لايه هاي قابل کار زغال سنگ در سري مياني کارمزد با سن لياس قرار دارند که شامل تناوبي از ماسه سنگ هاي درشت دانه، کنگلومراي ريز دانه، ماسه سنگ هاي ريز دانه خاکستري، همراه با لايه هاي شيل و آرژيليت است. اين زغال سنگ ها در گروه کم گوگرد و کم خاکستر رده بندي مي شوند. بر اساس نتايج کاني شناسي و ژئوشيمي جز اکسيد فسفر P2O5 اکسيدهاي ديگر به کاني هاي موجود در زغال سنگ وابسته اند. نتايج ماتريس همبستگي، آناليز خوشه اي و آناليز مولفه اصلي نشان مي دهد، بين درصد اکسيدهاي Fe2O3-SO3 و CaO-MgO-MnO رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد و در دو گروه مجزا قرار مي گيرند. اين اکسيدها به ترتيب با کاني هاي پيريت با خاستگاه سين ژنتيک و کاني هاي کلسيت و دولوميت با خاستگاه اپي ژنتيک است. ارتباط مثبت بين درصد اکسيدهاي SiO2, Al2O3, Na2O + K2O و TiO2 به مراتب ضعيف تر از گروه هاي ديگر است مي باشد؛ که به دليل حضور کاني هاي رسي، کوارتز و آناتاز با خاستگاه آواري است. بر اساس نتايج به دست آمده مقدار عناصر جزيي و نادر جز Cl به اجزاي معدني در زغال سنگ وابستگي دارند؛ به طوري که خاستگاه فلزات سنگين، عناصر Rb-V و عناصر Sr, Ba, Nb, Ce, Zr, Mo, W, Th, U, Y به ترتيب به کاني هاي سولفيدي، کاني هاي رسي و سنگ مادر وابسته اند. در زغال سنگ هاي کارمزد تمرکز TiO2 و اغلب عناصر جزيي و نادر بيشتر از زغال سنگ هاي جهان است.