مقاله بررسي ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله روحيه کارآفرينانه
مقاله تحمل ابهام
مقاله توفيق طلبي
مقاله ريسک پذيري
مقاله خلاقيت
مقاله کنترل دروني
مقاله استقلال طلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژادي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مهنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دانشگاه ها در تلاش براي ايفاي نقش موثرتر در جامعه پيرامون خود هستند. ارايه آموزش هاي کارآفريني به منظور پرورش دانشجوياني با داشتن ويژگي هاي کارآفرينانه، يکي از کارکرد هاي نوين دانشگاه ها و مراکز آموزشي براي حرکت در جهت نيازهاي جامعه مي باشد. در اين رابطه، شناخت ويژگي هاي کارآفرينانه دانشجويان، مي تواند به پيشبرد اهداف دانشگاه ها و مراکز آموزشي براي برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي کارآفرين محور کمک نمايد. اين پژوهش با هدف بررسي روحيه کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام و در چارچوب کلي پژوهش هاي توصيفي – پيمايشي به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام بوده است که تعداد ۱۱۵ نفر از آن ها به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش آلفاي کرونباخ و روش تنصيف به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ها استفاده شده است که مقدار ضرايب محاسبه شده به ترتيب برابر ۸۹/۰ و ۵۱/۰ بوده است که براي انجام تحقيق قابل قبول مي باشد. روايي محتوايي پرسشنامه نيز با نظرخواهي از کارشناسان و اساتيد مرتبط با موضوع تاييد شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتايج پژوهش نشان داده است که روحيه تحمل ابهام، توفيق طلبي، ريسک پذيري، خلاقيت و کنترل دروني در بين بيشتر دانشجويان در سطح بالا و روحيه استقلال طلبي در سطح پايين بوده است. همچنين، مقايسه روحيه کارآفريني بين دانشجويان ورودي جديد و دانشجويان سال آخر نشان داده است که از نظر ويژگي هاي کارآفرينانه تفاوت معني داري بين اين دو گروه وجود نداشته است. دانشجويان دختر و پسر تنها از نظر ميزان خلاقيت با يکديگر تفاوت داشته و دانشجويان دختر از ميزان خلاقيت بالاتري برخوردار بوده اند و در مورد ساير ويژگي هاي کارآفرينانه تفاوت معني داري بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده نشده است.