مقاله بررسي ويژگي هاي گفتار و زبان كودكان حاصل از درمان هاي كمك باروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ويژگي هاي گفتار و زبان كودكان حاصل از درمان هاي كمك باروري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي گفتار
مقاله ويژگيهاي زبان
مقاله درمانهاي کمک باروري
مقاله اندام هاي گويايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري كرماني رامين
جناب آقای / سرکار خانم: كوهپايه زاده اصفهاني جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف:  در اين مطالعه به بررسي برخي ويژگي هاي گفتار و زبان كودكان حاصل از درمان هاي كمك باروري پرداخته شده است.
روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي و نمونه گيري به صورت ساده از جامعه در دسترس و به شكل تمام شمار بوده است. ۵۰ كودك صفر تا ۴۹ ماهه از طريق مصاحبه با والدين و مشاهده باليني كودك توسط آسيب شناس گفتار و زبان مورد ارزيابي قرار گرفته و اطلاعات اخذ شده در پرسشنامه اي ثبت شد. طلاعات اين پرسشنامه بر اساس مقياس نشانگان زبان ابتدايي دو (ELM–۲)، آزمون ميانگين طول گفته (MLU) و بسته مهارت هاي دهاني اطفال (POSP) مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمونهاي تي مستقل، كولموگروف اسميرنوف، من ويتني يو و مجذور خي استفاده شد.
يافته ها: از ۵۰ كودك مورد بررسي ۳۳ نفر (۶۶% ) حاصل از درمانهاي تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم (ICSI) و بقيه حاصل از تلقيح (تزريق اسپرم) داخل رحمي (IUI) و لقاح آزمايشگاهي (IVF) بودند. ميانگين طول گفته بر حسب واژه در آزمودني هاي ۱۹ تا ۴۹ ماهه ۳/۳ واژه بود. ۸% اين كودكان در ساختمان اندامهاي گويايي و ۶% در عملكرد اندامهاي گويايي اختلال نشان دادند. يافته هاي اين پژوهش نشان داد در ميانگين طول گفته بر حسب واژه ((p=0.069، سن شروع صداسازي بازتابي ((p=0.125 تعداد واژه هاي با معني( (p=0.079و ساختمان و عملكرد اندامهاي گويايي ( (p=0.327بين دو جنس تفاوت معناداري وجود ندارد. در صورتي كه در سن شروع قان و قون آهنگين تفاوت بين دو جنس معنا دار بود ((p=0.026.
نتيجه گيري:  گفتار و زبان كودكان حاصل از درمان هاي كمك باروري در محدوده طبيعي قرار دارد. براي تعميم يافته ها نياز به مطالعات جامع تري مي باشد.