مقاله بررسي و ارايه مدل ارزشيابي اجاري املاک تجاري در سازمان امور مالياتي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۹۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارايه مدل ارزشيابي اجاري املاک تجاري در سازمان امور مالياتي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اجاري
مقاله ملاکهاي ارزشيابي
مقاله مدل ارزشيابي
مقاله کميسيون تقويم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار اسرافيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق پيش رو پيرامون بررسي ارزشيابي اجاري املاک تجاري است. طبق قوانين مالياتي ايران ارزشيابي اجاري املاک بايد توسط کميسيون تقويم صورت گيرد که اين کميسيون با تقسيم شهر تهران به ۱۶۲ بلوک و تخصيص ارزش مشخص، براي هر متر مربع از اين بلوک ها به اين مهم دست يافته است.
اين پژوهش در صدد تعيين ملاک ها و عوامل موثر بر ارزش اجاري املاک تجاري و ارايه مدلي مناسب جهت ارزشيابي مي باشد؛ سپس اين فرضيه که روش سازمان مالياتي براي محاسبه ارزش اجاري ناکارآمد است مورد آزمون قرار گرفته و مدل پيشنهادي با روش سازمان مالياتي مقايسه مي شود .
جامعه آماري اين تحقيق تمام واحدهاي تجاري شهر تهران است که به صورت قانوني در حال فعاليت هستند. جهت تعيين ملاک هاي تاثيرگذار بر ارزش اجاري پس از چند مصاحبه اکتشافي و مطالعه تحقيقات گذشته ۱۶ ملاک به عنوان ملاک هاي احتمالي تاثيرگذار بر ارزش اجاري انتخاب شدند. سپس با استفاده از طراحي پرسشنامه اي که توسط کارشناسان اداره مالياتي شهر تهران تکميل شد، ۹ ملاک به عنوان مهمترين اين عوامل تعيين شدند.
براي طراحي مدل پس از انتخاب ۳۸۳ نمونه، ۹ معيار تعيين شده،در نمونه ها اندازه گيري شدند. پس از محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن و کندال در سطح معناداري ۰٫۰۱، ۶ ملاک انتخاب و سپس با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه و روش STEPWISE مدل پيشنهادي طراحي و اعتبارسنجي شد. در مرحله بعد ارزش هاي اجاري تخميني با استفاده از مدل بدست آمد و سپس روش سازمان براي بدست آوردن ارزش اجاري واحدهاي تجاري توصيف و اين ارزش ها محاسبه شدند. در ادامه به مقايسه ارزش هاي بدست آمده از روش سازمان و مدل با ارزش هاي واقعي پرداخته شد. مرحله پاياني پژوهش را استفاده از آزمون فرض نسبت موفقيت در جامعه، و آزمون فرض مقايسه نسبت موفقيت در دو جامعه آماري براي آزمون فرضيات تحقيق تشکيل مي دهد.