مقاله بررسي و ارزشيابي وضعيت انجام کار به روش رولا (RULA) در يک کارخانه توليدي لوازم الکتريکي و الکترونيکي در سال ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در سلامت كار ايران از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزشيابي وضعيت انجام کار به روش رولا (RULA) در يک کارخانه توليدي لوازم الکتريکي و الکترونيکي در سال ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رولا
مقاله پوسچر
مقاله سطح اقدامات
مقاله ريسک فاکتور
مقاله ارزيابي
مقاله اختلالات اسکلتي – عضلاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: فحول محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: لحمي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابايي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رولا (RULA) روش پيشرفته ارزيابي سريع اندامهاي فوقاني بدن شاغلين و همچنين براي استفاده در تحقيقات ارگونومي است که در آن بر مطالعه و پيشگيري از بيماري هاي اسکلتي – عضلاني در قسمت فوقاني بدن تاکيد شده است. اين روش جهت ارزيابي سريع وضعيت هاي انجام کار در نواحي گردن، پاها و اعضاي فوقاني که مبتني بر يک سيستم امتياز دهي است طراحي گرديده است. در اين روش از نمودارهاي وضعيت انجام کار و جداول امتيازبندي شده به منظور ارزشيابي ميزان تماس با ريسک فاکتورها استفاده مي شود. اجراي روش رولا داراي سه مرحله است که به ترتيب عبارتند از ثبت وضعيت انجام کار، سيستم امتيازدهي و مشخص کردن سطوح اقدامات. اين تحقيق با هدف بررسي و ارزشيابي وضعيت انجام کار به کمک روش رولا در يک کارخانه توليد لوازم الکتريکي و الکترونيکي انجام شد.
روش بررسي: ابتدا شيوع اختلالات اسکلتي – عضلاني بين ۱۲۰ مرد و ۱۲۰ زن در واحد توليد کارخانه مورد بررسي قرار گرفت. سپس ۳۵ گروه شغلي شناسايي شده و به روش رولا ارزيابي از اين مشاغل انجام گرديد.
 يافته ها: نتايج حاصله از تست نورد يک نشان داد که غير از ناراحتي زانو، شيوع انواع اختلالات اسکلتي – عضلاني در زنان بيشتر از مردان بوده و همچنين ميزان شيوع ناراحتي هاي گردن، پشت و اندام هاي فوقاني هر دو گروه جنسي ازنسبت بالايي برخوردار است. نتايج به دست آمده از ارزيابي ۳۵ گرم شغلي واحد توليد نشان مي دهد که %۱۱ از گروه هاي شغلي واحد توليد داراي امتياز ۷ هستند که %۳٫۲ شاغلين را شامل مي شوند و در سطح اقدامات چهارم قرار دارند، بنابراين بايد سريعا تغييرات و اصلاحات به همراه تحقيقات دقيق تر در پست هاي کاري صورت پذيرد. %۲۰ گروه هاي شغلي واحد توليد داراي امتياز ۵ و ۶ هستند که %۱۲ شاغلين را در بر مي گيرد و در سطح اقدامات سود قرار دارند.
نتيجه گيري: بنابراين بايد به زودي تغييرات و اصلاحات و نيز تحقيقات دقيق تر در پست هاي کاري صورت گيرد و  %69 گروه هاي شغلي واحد توليد داراي امتياز ۳ و ۴ هستند که %۸۴٫۸ شاغلين را در بر مي گيرد و در سطح اقدامات دوم قرار دارند و بايد تحقيقات دقيق و بيشتري بر روي پوسچر صورت پذيرد و احتمالا ايجاد تغييرات لازم است.