مقاله بررسي و ارزيابي واژه هاي القاکننده ولع مصرف، در سوء مصرف کنندگان مت آمفتامين فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و ارزيابي واژه هاي القاکننده ولع مصرف، در سوء مصرف کنندگان مت آمفتامين فارسي زبان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مت آمفتامين
مقاله ولع مصرف
مقاله واژه هاي القاکننده
مقاله نشانه هاي کلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختياري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: علم مهرجردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ابهريان پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهري
جناب آقای / سرکار خانم: فرنام رابرت
جناب آقای / سرکار خانم: مكري آذرخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ولع مصرف، هسته اصلي مصرف مواد است و مت آمفتامين شيشه، يک ماده محرک رايج در ايران است که در مواجهه با نشانه هاي مصرف، ولع شديدي ايجاد مي کند. هدف اصلي اين مطالعه، طراحي و ساخت ابزار سنجش ولع مصرف القاشده کلامي، در سوء مصرف کنندگان مت آمفتامين است.
روش: در اين مطالعه، ابتدا ۱۵ سوء مصرف کننده، واژه هايي را که خواندن يا شنيدن آنها در ايشان ولع مصرف ايجاد مي کرد، مشخص کردند. در مرحله بعد، اين واژه ها که ۱۳۳ عدد و در هفت طبقه مواد، وسايل مرتبط، ابزار، مکان ها، عملکردها، خلقيات، عواطف و اشخاص دسته بندي شده بودند، همراه با ۱۶ کلمه خنثي، در قالب يک پرسشنامه ليکرتي پنج درجه اي، در اختيار ۳۰ آزمودني که به صورت تصادفي و بر اساس معيار تشخيصيDSM-IV-TR  براي وابستگي به مت آمفتامين، از کلينيک مرکز ملي مطالعات اعتياد ايران انتخاب شده بودند، قرار داده شدند. ابتدا اطلاعات جمعيت شناختي و نيم رخ مصرف مت آمفتامين آزمودني ها بر اساس مقياس شدت اعتياد – فرم لايت جمع آوري و سپس قدرت القاکنندگي اين واژه ها ارزيابي شد. پس از آن، داده ها به وسيله نرم افزار آماريSPSS-16 ، با استفاده از شاخص هاي توصيفي آناليز آماري شد.
يافته ها: واژه هاي شيشه، مواد و جنس، پول، لوله شيشه اي و کيف پول، پايپ، فندک و زرورق، محل تهيه مواد، خانه مجردي و اتاق مصرف، ديدن دوستان، بحث خانوادگي، تحريک جنسي، وسوسه، عصبانيت و افسردگي و در نهايت هم مصرف، فروشنده شيشه و همبازي، بيشترين اثر القايي ولع مصرف را نشان دادند. به اين ترتيب، فهرست واژه گان طراحي شد. سپس به منظور ارزيابي انحراف توجه و سنجش ولع مصرف، ۲۴ واژه موثر، در چهار گروه شش واژه اي و دو گروه خنثي، براي استفاده در آزمون استروپ اعتياد و نيز برنامه کامپيوتري سنجش انحراف توجه معرفي شد.
نتيجه گيري: ابزارهاي بومي سنجش ولع مصرف، مي توانند علاوه بر ايجاد امکان پژوهش در اين حوزه، در طراحي و اجراي مداخلات روان شناختي پيشگيري از عود به کار روند. در اين مطالعه، مجموعه اي از اين واژگان و توانمندي آنها معرفي و تحليل شد.