مقاله بررسي و انتخاب الگوي پايه ارزيابي عملکرد مراکز پژوهشي دفاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۶۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و انتخاب الگوي پايه ارزيابي عملکرد مراکز پژوهشي دفاعي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ارزيابي عملکرد
مقاله مراکز پژوهشي دفاعي
مقاله کارت امتيازي متوازن (BSC)
مقاله مديريت عملکرد
مقاله تحقيق و توسعه و شاخصهاي ارزيابي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه کشورهاي پيشرفته نشان مي دهد که تعيين اهداف راهبردي، ارزيابي عملکرد و به کارگيري نتايج به منظور بهبود عملکرد سازمان با رويکردي نظام مند، اصلي بسيار مهم در موفقيت سازمانهاست. ارزيابي عملکرد مراکز پژوهشي دفاعي و تعيين ميزان موفقيت آنها در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده در راستاي چشم انداز ۲۰ ساله پژوهشهاي دفاعي، تعيين و تخصيص بودجه، توسعه و تجهيز، حذف، ادغام يا رتبه بندي آنها يکي از دغدغه هاي اصلي مديريت پژوهشهاي دفاعي کشور بوده است. اين تحقيق با هدف طراحي نظام مناسب براي ارزيابي عملکرد مراکز پژوهشي دفاعي انجام و تلاش شده است به منظور تحقيق اهداف نظام پژوهشهاي دفاعي کشور، نظام ارزيابي عملکرد مناسبي براي مراکز پژوهشي دفاعي از طريق مطالعه پيشينه، شناسايي الگوهاي موجود ارزيابي عملکرد سازمانهاي پژوهشي و غير پژوهشي، شناسايي ويژگيهاي مراکز پژوهشي دفاعي، شناسايي نيازهاي ذينفعان ارزيابي و نقد و اصلاح شاخصهاي موجود طراحي شود. جامعه آماري اين تحقيق مديران و کارشناسان عالي شاغل در بخش ارزيابي عملکرد و بخشهاي مرتبط بوده اند. نمونه آماري تحقيق ۲۲ نفر بود. در اين تحقيق از ابزار مصاحبه، پرسشنامه و جلسات مشورتي کارشناسي با حضور نخبگان استفاده شد. براي تحليل داده ها از آزمون تي تک نمونه اي و تحليل واريانس استفاده شد. با بهره گيري از ادبيات پژوهش الگوهاي مختلف ارزيابي عملکرد بررسي و در نهايت، با استفاده از الگوي کارت امتيازي متوازن (BSC) نظام ارزيابي عملکرد مراکز پژوهشي دفاع طراحي و ارايه شد. نتايج تحقيق نشان داد که الگوي انتخاب شده براي ارزيابي عملکرد اين مراکز داراي ويژگيهاي جامعيت، سازگاري با استراتژيها، قابليت بهبود مستمر، پويايي، اعتبار امتياز دهي، سهولت به کار گيري و توازن است.