مقاله بررسي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي و ترويجي كشاورزان با استفاده از رويكرد سنجش اختلافي سطح دانش فني و ميزان كاربرد آن (مطالعه موردي گندمكاران استانهاي تهران و اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و اولويت بندي نيازهاي آموزشي و ترويجي كشاورزان با استفاده از رويكرد سنجش اختلافي سطح دانش فني و ميزان كاربرد آن (مطالعه موردي گندمكاران استانهاي تهران و اصفهان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيازسنجي
مقاله نياز آموزشي
مقاله نياز ترويجي
مقاله دانش فني
مقاله گندمکاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرگوهر مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نيازهاي آموزشي در حيطه دانش و بينش و نيازهاي ترويجي در حيطه رفتار يا عمل و بر اساس سنجش اختلاف سطح دانش و ميزان کاربرد آن با در نظر گرفتن چهارده شاخص فني مراحل زراعت گندم مورد بررسي قرار گرفته و نيازها نيز بر مبناي مدل رياضي مجموع امتيازات وزني تعيين گرديده است. نمونه آماري شامل ۱۹۸ نفر از گندمکاران دو شهرستان کرج و ساوجبلاغ در استان تهران و دو شهرستان اصفهان و برخوار و ميمه در استان اصفهان بوده است که جزء مناطق معتدل کم باران و داراي ميانگين عملکرد نسبتا مطلوب مي باشند. روايي پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان تاييد گرديد و پايايي آن از طريق آزمون ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۸۷ به دست آمده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و از آمار استنباطي ويل کاکسون استفاده شده است. يافته ها حاکي از آن است که در دوازده مورد از شاخص هاي فني و زراعي بين سطح دانش فني و کاربرد آن اختلاف معني داري وجود دارد و غالبا ميزان کاربرد آنها کمتر است که شامل: عمق و زمان مناسب شخم، استفاده صحيح از ديسک، مصرف بهينه کودها، بوجاري بذر و … مي باشند. عدم دسترسي به موقع به نهاده ها و وسايل مورد نياز، افزايش هزينه، عدم اطلاع و عدم کارآيي دانش فني به ترتيب از دلايل عمده عدم کاربرد آنها مي باشد. تناوب زراعي، مقدار بذر در واحد سطح، کنترل علف هاي هرز، ضد عفوني بذر و آبياري به ترتيب مهمترين نيازهاي آموزشي گندمکاران مي باشد. مقدار بذر، مصرف بهينه کودها، علف هاي هرز، روش کاشت، تناوب زراعي، تعداد و زمان آبياري، ضدعفوني و بوجاري بذر و کنترل آفات و بيماري ها نيز از مهمترين اولويت هاي ترويجي آنان مي باشد. براي تحقق نيازهاي ترويجي، علاوه بر آموزش و ارتقاي سطح دانش و مهارت ها، ارايه خدمات حمايتي و نظارتي نيز مورد نياز است.