مقاله بررسي و تبيين توسعه صنعت گردشگري در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تبيين توسعه صنعت گردشگري در استان گلستان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله توسعه نيافتگي
مقاله مراکز تصميم گيري
مقاله بازاريابي
مقاله فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدهوشي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: نيازي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان گلستان انجام شده است. براي انجام اين پژوهش توصيفي، مقطعي و کاربردي از پرسش نامه هاي استانداردي استفاده شد که پس از سنجش روايي و پايايي بر اساس نمونه گيري آماري تصادفي ساده (براي گردشگران) و تصادفي طبقه بندي شده (براي کارشناسان) بين گردشگران و کارشناسان توزيع گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتايج پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بين توسعه نيافتگي استان گلستان و عوامل چهارگانه (تعدد مراکز تصميم گيري، ضعف امکانات زيربنايي و خدمات گردشگري، ضعف بازاريابي و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر) وجود دارد.