مقاله بررسي و تبيين عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان بخش درمان تامين اجتماعي استان گلستان در سال ۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۶۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و تبيين عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان بخش درمان تامين اجتماعي استان گلستان در سال ۸۸
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله اطلاعات سازماني
مقاله تفويض اختيار
مقاله بازخورد عملکرد
مقاله مهارت هاي تخصصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي نژاد رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش با عنوان «بررسي و تبيين عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان بخش درمان تامين اجتماعي، استان گلستان، ۱۳۸۸» شناخت، ريشه يابي، و اولويت بندي عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان و ترسيم چهارچوبي علمي براي صيانت از منابع انساني و افزايش بهره وري است. جامعه آماري پژوهش مشتمل بر کليه کارکنان بخش درمان تامين اجتماعي استان گلستان، اعم از استخدام رسمي، آزمايشي، و قراردادي به تعداد ۹۵۰ نفر است. براي برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه ۲۵۰ نفر تعيين گرديد. اين پژوهش از نقطه نظر هدف و ماهيت، کاربردي، و از نظر روش جمع آوري اطلاعات، آزمون فرضيه ها و نتيجه گيري از نوع توصيفي است. روش تحقيق پس از تفکيک جامعه آماري برحسب شهرستان، نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. اطلاعات و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه اي جمع آوري شد که حاوي تعدادي سوال بسته مبتني بر متغيرهاي تحقيق بود و روايي و اعتبار آن با نرم افزار SPSS تاييد شد. تجزيه و تحليل داده ها در بخش آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نسبي، نمودارهاي دايره اي، ستوني، هيستوگرام و شاخص هاي گرايش مرکزي و در بخش آمار استنباطي با استفاده از جداول شاخص هاي گرايش مرکزي و نمودار پراکنش و آزمون ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفت. نتايج حاصل از آزمون، فرضيه معني داري رابطه بين متغيرهاي سازماني و توانمندسازي کارکنان را تاييد کرد. در نهايت بنابر نتايج به دست آمده، سه حيطه تفويض اختيار و جلب مشارکت کارکنان در امور سازماني، بازخورد مناسب عملکرد به کارکنان، ارتقاي سطح کمي و کيفي آموزش مهارتهاي تخصصي به کارکنان، و در نهايت جلب مشارکت همگاني کارکنان در اطلاعات سازماني، به ترتيب داراي بيشترين اولويت در توانمندسازي کارکنان مورد بررسي تشخيص داده شد.