مقاله بررسي و تبيين فعاليت هاي پايداري در بين ذرت کاران استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و تبيين فعاليت هاي پايداري در بين ذرت کاران استان خوزستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله فعاليت هاي پايداري
مقاله کشاورزان ذرت کار
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنايتي راد ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: آجيلي عبدالعظيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف شناخت فعاليت هاي پايداري و معرفي عوامل موثر بر رفتارهاي پايداري کشاورزان انجام شده است. پژوهش با استفاده از روش پيمايش (توصيفي) در بين ذرت کاران استان خوزستان انجام شد و از بين ۹۷۵۰ نفر کشاورز ذرت کار(N=9750)  با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، تعداد ۳۷۰ نفر کشاورز ذرت کار (n=370) به طور تصادفي انتخاب شدند. روايي پرسشنامه با دريافت نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مورد بررسي قرار گرفت و ميزان ضريب آلفاي کرونباخ براي تعيين پايايي پرسشنامه، ۰٫۷۵ بدست آمد. بر اساس نتايج، اکثريت کشاورزان از تناوب زراعي و کودهاي ريزمغذي براي حاصلخيزي مزرعه خود استفاده مي کردند. استفاده از کودهاي سبز، کودهاي حيواني، استفاده از لگومها در تناوب با ذرت و بکارگيري روش هاي تلفيقي براي مبارزه با علف هاي هرز کم بود. همچنين نتايج نشان داد که سطح سواد، ميزان استفاده از کانال هاي ارتباطي، ميزان تماس با مراکز ترويجي و ميزان عملکرد با انجام فعاليت هاي پايداري رابطه مثبت و معني داري داشتند. متغيرهاي سن، تعداد فرزندان، مقدار آفت کش مصرفي و نوع مالکيت کشاورز رابطه منفي و معني داري با انجام فعاليت هاي پايداري داشتند. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد که متغيرهاي ميزان استفاده از آفت کش ها، ميزان تماس با مراکز ترويجي، ميزان استفاده از کودهاي حيواني و ميزان عملکرد ذرت ۲۸ درصد از تغييرات فعاليت هاي پايداري را تبيين مي کنند. در نهايت، مقاله پيشنهادهايي براي بهبود فعاليت هاي پايداري در بين کشاورزان ارايه مي دهد.