مقاله بررسي و تحليل درخواست و تقاضا در اشعار کمال الدين اسماعيل اصفهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۴۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل درخواست و تقاضا در اشعار کمال الدين اسماعيل اصفهاني
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخواست و تقاضا
مقاله کمال الدين اسماعيل
مقاله قطعه
مقاله تقاضاي مادي و غير مادي
مقاله ممدوح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباصفري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فرحناك جهرمي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار ادبي از لحاظ موضوعي به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شوند که از آن جمله اند: انواع حماسي، تعليمي، نمايشي و غنايي. مقوله درخواست و تقاضا که از زير شاخه هاي ادبيات غنايي محسوب مي شود، در شعر شاعران از دوره هاي آغازين شعر فارسي تا دوره معاصر به صورت هاي گوناگون جلوه نموده است. به طور کلي، انواع تقاضا و درخواست ها را مي توان به دو دسته کلي تقاضاهاي مادي و غير مادي تقسيم کرد که شاعران به شيوه هاي متفاوت نسبت به طرح آن اقدام کرده اند. در پژوهش حاضر، اين موضوع در اشعار کمال الدين اسماعيل اصفهاني- يکي از شاعران بزرگ سبک عراقي، بررسي و تحليل شده است. در اين زمينه سعي شده است تا همه اشعار شاعر در ديوانش مطالعه و انواع درخواست و تقاضاهاي مادي و غير مادي او استخراج و بررسي و تحليل گردد و از اين رهگذر نشان داده شده است که نزديک به سه چهارم درخواست هاي شاعر را تقاضاهاي مادي دربرمي گيرد که بيانگر وضعيت دشوار زندگي و معيشت وي است.