مقاله بررسي و تحليل ديدگاه كارشناسان و كشاورزان شهرستان گرمسار در خصوص نقش ترويج در بازاريابي محصول خربزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل ديدگاه كارشناسان و كشاورزان شهرستان گرمسار در خصوص نقش ترويج در بازاريابي محصول خربزه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترويج و آموزش كشاورزي
مقاله بازاريابي محصولات كشاورزي
مقاله خربزه و گرمسار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانبخش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به اولويت بندي خواسته هاي كشاورزان در خصوص آموزش موارد بازاريابي از ديد كشاورزان و كارشناسان كشاورزي، شناسايي و اولويت بندي مشكلات بازاريابي خربزه، روش هاي مورد نياز براي فراگيري بازاريابي و امكان ايفاي نقش ترويج در بازاريابي از ديدگاه دو گروه پرداخته شده است. متغيرهاي مستقل اين تحقيق شامل ويژگي هاي شخصي، شركت در كلاس هاي آموزشي-ترويجي، بازارگرداني، بازارشناسي، بازارگرايي و بهبود كيفيت محصول و متغيرهاي وابسته نيز مشتمل بر انتخاب بازار فروش توسط كشاورز، نظر كشاورزان در خصوص امكان كمك كارشناسان ترويجي در امر بازاريابي محصول، تنوع بازار فروش و امكان ايفاي نقش ترويج در بازار گرداني، بازارگرايي، بازارشناسي و بهبود كيفيت محصول بود. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب تصادفي و فرمول كوكران در مجموع ۱۴۰ نفر براي جمع آوري اطلاعات از ميان كشاورزان انتخاب شدند. ۳۰ نفر از كارشناسان شهرستان گرمسار نيز از طريق سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين سطح تحصيلات با انتخاب بازار فروش، نظر كشاورز در خصوص امكان كمك كارشناسان در بازاريابي محصول و ميزان تنوع بازار فروش و نيز شركت در دوره هاي آموزشي ـ ترويجي با شغل اصلي و نظر كشاورز در خصوص امكان كمك كارشناسان رابطه معني داري وجود دارد. بين امكان بهبود كيفيت محصول، بازارگرايي و بازارشناسي و امكان ايفاي نقش ترويج نيز رابطه معني دار و مستقيم وجود دارد ولي در رابطه با بازارگرداني چنين امري مشاهده نشد. در مقايسه مشكلات بازاريابي، امكان ايفاي نقش ترويج در بازاريابي و چگونگي انجام روش هاي آموزشي ـ ترويجي مورد نياز در بازاريابي بين دو گروه كارشناسان و كشاورز تفاوت معني داري مشاهده نگرديد.