مقاله بررسي و تحليل رابطه امنيت تصرف قانوني و عرفي با ميزان مشارکت خانوارها در طرح هاي بهسازي در محله اسلام آباد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل رابطه امنيت تصرف قانوني و عرفي با ميزان مشارکت خانوارها در طرح هاي بهسازي در محله اسلام آباد تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکان غيررسمي
مقاله امنيت تصرف قانوني
مقاله امنيت تصرف عرفي
مقاله مشارکت خانوارها
مقاله کلان شهر تهران
مقاله محله اسلام آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پور هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر، بررسي و تحليل ميزان تاثير امنيت تصرف زمين، برانگيزه مشارکت خانوارهاي ساکن در سکونتگاههاي غيررسمي است. به همين منظور، محله غيررسمي اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردي انتخاب شده است. روش تحقيق دراين مقاله از نوع توصيفي و تحليلي بوده و در آن از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. از تکنيک هاي آماري آلفاي کرونباخ، همبستگي پيرسون و جزیي، و تکنيک آماري رگرسيون چند متغيره براي تجزيه و تحليل داده هاي خام پرسشنامه استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين شاخص قانوني نوع مالکيت خانوارها و انگيزه مشارکت آنها در طرح هاي بهسازي رابطه معناداري وجود ندارد. اين بدان معناست که همه خانوارهاي نمونه آماري (سنددار، قولنامه اي و غيره) تقريبا به يک اندازه تمايل به مشارکت با سازمان هاي محلي و دولتي دارند. در عين حال، نتايج تحقيق نشان داد که بين شاخص هاي فراقانوني و متغير وابسته، انگيزه مشارکت خانوارها در طرح هاي بهسازي رابطه معني دار مثبتي وجود دارد، به طوري که بالا بودن شاخصهاي فوق، منجر به بالا رفتن انگيزه مشارکت خانوارها در طرح هاي بهسازي مي شود. همچنين نتايج تحقيق نشان دادکه بين شاخص ميزان درآمد خانوار و شاخصهاي امنيت تصرف زمين و انگيزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزايش ميزان امنيت تصرف ادراکي خانوارها و همچنين افزايش ميزان همکاري خانوارها با سازمان هاي دولتي، محلي و غيره منجر مي شود.