مقاله بررسي و تحليل عوامل اقتصادي و عوامل قراردادي اثر گذار بر فرآيند انتخاب خط مشي هاي حسابداري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۳۶ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل عوامل اقتصادي و عوامل قراردادي اثر گذار بر فرآيند انتخاب خط مشي هاي حسابداري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط مشي هاي حسابداري
مقاله اندازه شرکت
مقاله فشردگي سرمايه
مقاله وضعيت انحصار
مقاله نسبت بدهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکيلي فرد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان احمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي رابطه بين عوامل اقتصادي (اندازه شرکت، فشردگي سرمايه، وضعيت انحصار) و عوامل قراردادي (نسبت بدهي) با متغيرهاي وابسته همچون روش هاي حسابداري گردش کالا(فايفو يا ميانگين) وروش هاي حسابداري ارزشيابي کالا (قاعده اقل قيمت تمام شده يا روش بهاي تمام شده) وروش هاي حسابداري ارزشيابي سرمايه گذاري ها (روش بهاي تمام شده يا روش ارزش بازار) پرداخته است.
در اين پژوهش از داده هاي صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ استفاده شده است. با توجه به مقادير مشاهده شده و مقادير مورد انتظار، براي آزمون فرضيات از آزمون كاي دو و آزمون دقيق فيشر بهره گرفته شده است.
نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه بين عوامل اقتصادي و عوامل قرار دادي با فرايند انتخاب خط مش هاي حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد.