مقاله بررسي و تحليل كارآيي استراتژي هاي مختلف نمونه گيري در اندازه گيري و ارزيابي پوشش گياهي مراتع زاگرس جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل كارآيي استراتژي هاي مختلف نمونه گيري در اندازه گيري و ارزيابي پوشش گياهي مراتع زاگرس جنوبي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي نمونه گيري
مقاله پوشش تاجي
مقاله دقت
مقاله صحت
مقاله مرتع نيمه استپي
مقاله زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبريان غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه داده هاي به هنگام از طريق نمونه گيري، گام نخست در مديريت پايدار مراتع است. به دليل گستردگي سطح مراتع و گوناگوني جوامع گياهي موجود در آنها و عدم امكان شمارش يا انتخاب تمامي پايه هاي گياهي، استفاده از نمونه گيري، اجتناب ناپذير است. در مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران به مسايل مربوط به نمونه گيري و استراتژي هاي مناسب و قابل استفاده در ارزيابي پوشش گياهي مراتع پرداخته نشده است. در اين پژوهش مركزي، كارآيي چهار استراتژي تصادفي، سيستماتيك، سيستماتيك- تصادفي و توده معرف از نقطه نظر دقت، صحت و زمان صرف شده در مراتع نيمه استپي زاگرس جنوبي در استان فارس مورد بررسي قرار گرفت. پس از مكان يابي نحوه استقرار واحدهاي نمونه گيري در قالبهاي چهارگانه تصادفي، سيستماتيك، سيستماتيك- تصادفي و انتخاب توده معرف، داده هاي پوشش تاجي گونه ها و زمان جابجايي و استقرار بين واحدهاي نمونه گيري ثبت گرديده، دقت، صحت و زمان صرف شده و در نهايت، كارآيي هر استراتژي نمونه گيري با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي محاسبه گرديد. نتايج نشان مي دهد كه استراتژي هاي مختلف نمونه گيري از نظر برآورد ميانگين پوشش تاجي با هم اختلاف معني داري دارند. همچنين زمان صرف شده در استراتژي هاي مختلف داراي اختلاف معني دار است. وزن دهي و رتبه بندي استراتژي هاي چهارگانه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي نشان داد كه استراتژي سيستماتيك- تصادفي از نقطه نظر دقت، صحت و صرف زمان جهت اخذ داده ها از كارآيي بالاتري نسبت به ساير استراتژي ها برخوردار بوده و استراتژي توده معرف نيز مي تواند به عنوان رويكرد جايگزين در ارزيابي پوشش تاجي مورد استفاده قرار گيرد.