مقاله بررسي و تحليل وضعيت صيد شرکت هاي تعاوني صيد پره ماهيان استخواني در استان گلستان در سال بهره برداري ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل وضعيت صيد شرکت هاي تعاوني صيد پره ماهيان استخواني در استان گلستان در سال بهره برداري ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژه هاي کليدي: خواجه نفس
مقاله شرکت تعاوني پره
مقاله گميشان
مقاله ماهيان استخواني
مقاله ميانکاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: يلقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امار صيد ماهي ۱۹ شرکت تعاوني پره صيد ماهيان استخواني مستقر در منطقه استان گلستان (ميانکاله، خواجه نفس و گميشان) با استفاده از پرسش نامه و تنظيم فرم هاي مخصوص مصاحبه با مديران شرکت هاي تعاوني صيادي مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که صيد ماهي سفيد به طور معني دار در منطقه ميانکاله نسبت به دو منطقه ديگر (خواجه نفس و گميشان) بيش تر است، به طوري که از سمت ميانکاله به طرف گميشان ميزان صيد به طور چشمگيري کاهش مي يابد. برعکس ميزان صيد کپور معمولي در منطقه گميشان نسبت به دو منطقه ديگر به طور معني داري بيش تر بوده و از سمت ميانکاله به گميشان به طور چشمگيري افزايش مي يابد. ميزان صيد ماهي کفال در منطقه خواجه نفس نسبت به دو منطقه ديگر به طور معني دار کم تر است. اين تفاوت مي تواند مربوط به نوع بستر و موجودات غذايي دو منطقه باشد. براورد مدل رگرسيوني اماره F مبين معني داري کلي رگرسيون بود. علاوه بر اين مقادير اماره t نيز نشان دهنده تاثير معني دار نواحي بر ميزان صيد تعاوني ها مي باشد. بر اساس نتايج اين تابع، ميانگين صيد در ناحيه خواجه نفس و گميشان به ترتيب ۹۱۴۶۶٫۹ و ۵۰۹۲۲٫۷ کيلوگرم کم تر از ناحيه صيد ميانکاله مي باشد.