مقاله بررسي و تحليل و نقد اصطلاحات صوفيه در كشف المحجوب هجويري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و تحليل و نقد اصطلاحات صوفيه در كشف المحجوب هجويري
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هجويري
مقاله اصطلاحات صوفيه
مقاله كشف المحجوب
مقاله ظهور و كمون سخن
مقاله روش شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصطلاحات صوفيه كه با اشتقاق از قرآن كريم و احاديث قدسي و نبوي آغاز شد، بتدريج، چه از طريق آموزه هاي مشايخ صوفيه، چه از طريق شطحيات آنان و چه با پيدايش مكاتب و فرقه هاي صوفيه، جاي خود را در حوزه تصوف و عرفان گشود و تا اواخر قرن سوم هجري قمري به صورتي گسترده رواج پيدا كرد. در ميان منابع دست اول تصوف كه به اصطلاحات صوفيه پرداخته و يا آنها را شرح كرده اند، بويژه كتاب كشف المحجوب اثر علي بن عثمان جلابي هجويري غزنوي، به سبب «فضل تقدم» آن و نيز تقسيم بندي روشمند و طبقه بندي براساس مشخصات اصطلاحات صوفيه حايز اهميت است. زيرا شيوه ساختارمند روش شناختي اي كه هجويري در تبويب و دسته بندي اصطلاحات صوفيه به كار برد، براي مخاطب امروزين اين امكان را فراهم مي آورد كه به مجموعه اصلاحات صوفيه، نه فقط به مثابه مجموعه اي كلي از اصطلاحات، بلكه به چشم مجموعه اي پويا و متشكل از ارتباط هاي دقيق معنايي، زنجيره اي زنده از واژگان و اصطلاحات و سلسله مراتبي قياسي در حوزه معنا و به طور خلاصه «مجموعه معنادار شبكه وار زبان صوفيه» بنگرد. پژوهش حاضر به بررسي سير مجموعه اصطلاحات صوفيه از قرن دوم تا زمان هجويري، و بويژه تحليل ديدگاه هجويري نسبت به اصطلاحات صوفيه و نقد و بررسي شيوه روش شناختي او در تعريف و تقسيم بندي اين اصطلاحات، همچنين نقد و بررسي ارتباطات معنايي اصطلاحات از جنبه قياسي، و ديگر ويژگيهاي مربوط به اصطلاحات صوفيه در كتاب كشف المحجوب مي پردازد.