مقاله بررسي و تعيين اندازه بهينه واحدهاي بهره برداري مرتعي بر پايه بهره وري اقتصادي و پايداري اجتماعي (بررسي موردي: مراتع شهرستان اروميه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين اندازه بهينه واحدهاي بهره برداري مرتعي بر پايه بهره وري اقتصادي و پايداري اجتماعي (بررسي موردي: مراتع شهرستان اروميه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله اندازه بهينه واحدهاي بهره برداري
مقاله بهره وري اقتصادي
مقاله اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميلادفر حسن
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي رامتين
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي فر پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برقراري تعادل بهينه و منطقي بين شمار بهره بردار و توان توليدي مراتع و اندازه مناسب گله در واحدهاي بهره برداري از مهم ترين نيازهاي مديريت پايدار مراتع است و رشد و بهره وري عوامل توليد و در نتيجه بيشترين سود اقتصادي را در پي دارد. اين بررسي، با هدف تخمين اندازه بهينه واحدهاي بهره برداري مرتعي بر پايه پايداري اجتماعي و پايداري نسبي اقتصادي در مراتع شهرستان اروميه انجام شده است. داده هاي آماري مورد نياز از ۲۰۳ پرسش نامه جمع آوري شده از 34 و اندازه بهره برداري مرتعي اين شهرستان در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ استخراج شده است. سپس به برآورد هزينه ها و درآمدها و اندازه گيري ظرفيت چرايي مرتع در هريک از واحدهاي بهره برداري اقدام شد با بهره گيري از معيارهاي مختلف همچون هزينه سالانه خانوار و شاخص بهره وري کل عوامل توليد از راه بهره گيري از نرم افزار اقتصادسنجي Eviews اندازه مناسب گله و اندازه بهينه واحدهاي بهره برداري تعيين شد. نتايج نشان مي دهد که اندازه واحدهاي بهره برداري موجود هر دامدار در سطح بهينه نبوده و هر واحد توليدي کمتر از ميزان بهينه از مرتع بهره مند بوده است. ميانگين مرتع مورد بهره گيري هر بهره بردار در وضع موجود ۷۱ هکتار است. كمترين اندازه مناسب از دام و مرتع به ازاي هر خانوار ۵ نفره که بتواند در اين اندازه، هزينه هاي سالانه خانوار را تامين کند به ترتيب ۵۵۰ راس دام و ۳۵۰ هکتار است. همچنين شمار دام و اندازه بهينه واحدهاي بهره برداري براي اقتصادي بودن واحدهاي بهره برداري به ترتيب ۶۶۷ راس و ۲۹۷ هکتار تعيين شده است. با ادغام اين دو مي توان نتيجه گرفت که گله با ابعاد ۵۵۰ تا ۶۵۰ راس مي تواند هم از نظر بهره وري عوامل توليد و هم از نظر تامين معاش يک خانوار به طور كامل وابسته به دامداري، اندازه مناسبي در اين منطقه باشد.