مقاله بررسي و تعيين بهترين روش و شرايط آنزيم بري توليد چاي سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين بهترين روش و شرايط آنزيم بري توليد چاي سبز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي سبز
مقاله آنزيم بري
مقاله برشته کردن
مقاله بخاردهي
مقاله کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روفي گري حقيقت شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: متولي جلالي مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محبيان صغري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين بهترين روش و شرايط آنزيم ‌بري توليد چاي سبز، از برگ‌ سبز چاي موجود در منطقه، آزمايشي به‌صورت كرت‌ هاي خرد شده در زمان بر پايه طرح آماري بلوک ‌هاي كامل تصادفي با شش تيمار و سه تكرار در زمان‌ هاي برداشت متفاوت انجام شد. در تهيه چاي سبز از دو روش متداول، آنزيم ‌بري با بخار و برشته ‌كردن استفاده گرديد. برگ سبز چاي از بوته ‌هاي هيبريد ايستگاه تحقيقاتي شهيد اسلامي مركز تحقيقات چاي كشور (واقع در لاهيجان) با دست برداشت شد. تيمارها شامل دو روش آنزيم ‌بري برشته ‌كردن و بخاردهي، هر يك داراي سه سطح متفاوت از نظر مدت زمان اعمال حرارت بودند. تيمار برشته‌ كردن در سطوح زماني ۸، ۱۲ و ۱۶ دقيقه و آنزيم‌ بري با بخار در سطوح زماني ۲، ۴ و ۶ دقيقه انجام شد. چاي سبز توليد شده از نظر صفات كيفي شامل رنگ نوشابه، امتيازات حسي، درصد مواد جامد محلول در آب، پلي فنل (تانن)، كلروفيل و ازت مورد آزمون قرار گرفت. داده‌ ها به كمك نرم‌افزار آماري SAS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمايش‌ ها نشان داد، دو روش آنزيم ‌بري برشته ‌كردن و بخاردهي از نظر رنگ نوشابه حاصل از دم آوري چاي، درصد مواد جامد محلول در آب و مقدار ازت در چاي سبز با يكديگر اختلاف معني ‌داري ندارند. اما در روش برشته ‌كردن مجموع امتيازات حسي و امتياز مربوط به پارامترهاي ظاهر چاي خشک، عطر و طعم نوشابه حاصل از دم آوري چاي بيشتر از روش آنزيم ‌بري با بخار بود. ميزان تجزيه كلروفيل در روش بخاردهي بيشتر از روش برشته ‌كردن بود. با افزايش مدت زمان برشته ‌كردن خصوصيات حسي، درصد مواد جامد محلول در آب و ازت كاهش نشان داد.