مقاله بررسي و تعيين حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) دي استات سديم بر برخي از ميکروارگانيسم هاي عامل فساد در نوشابه هاي گاز دار در محيط کشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) دي استات سديم بر برخي از ميکروارگانيسم هاي عامل فساد در نوشابه هاي گاز دار در محيط کشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي استات سديم
مقاله حداقل غلظت بازدارندگي
مقاله نگهدارنده
مقاله نوشابه هاي گاز دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلواني ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي اصفهاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي فخري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دي استات سديم از گروه مواد نگهدارنده شيميايي و ايمن بوده و به عنوان بازدارنده کپک و مخمر و برخي باکتري هامعرفي شده است. .در اين تحقيق اثر ضد ميکروبي دي استات سديم در جلوگيري از رشد برخي از ميکروارگانيسم هاي عامل فساد نوشابه   هاي گاز دار در محيط کشت  با استفاده از روش حساسيت رقت هاي مايع مورد  بررسي قرار گرفته است. در مورد مخمر Saccharomycess cerevisiae در تعداد ۱۰، ۱۰۲، ۱۰۳،۱۰۵  مخمر در هر ميلي ليتربه ترتيب غلظت هاي  ppm 5000،۱۲۵۰،۳۱۳،۱۵۶ دي استات سديم به عنوان MIC شناخته شد.در مورد مخمر Candida krusei در تعداد۱۰، ۱۰۲، ۱۰۳،۱۰۵  مخمردر هر ميلي ليتر به ترتيب غلظت هاي ppm  5000،۲۵۰۰،۱۲۵۰،۶۲۵  دي استات سديم به عنوان MIC شناخته شد. در مورد باکتري  Leuconostoc mesenteroides در تعداد ۱۰۲ ،۱۰۴ باکتري در هر ميلي ليتربه ترتيب غلظت هاي ppm 5000،۲۵۰۰ دي استات سديم به عنوان  MIC شناخته شد. در مورد باکتري Lactobacillus delbrukiiدرتعداد۱۰۲باکتري در هر ميلي ليتر غلظت ppm2500 دي استات سديم به عنوان MIC شناخته شد. در مورد کپک Aspergillus niger در کليه رقت هاي تهيه شده از سوسپانسيون هاگ کپک ودر حضورغلظت هاي مختلف از دي استات سديم رشد مشاهده شد. در نتيجه هيچ غلظتي به عنوانMIC انتخاب نشد. نتايج نشان داد که دي استات سديم داراي خواص بازدارندگي برروي مخمرها و باکتري هاي مورد بررسي بوده و فاقد تاثير بازدارندگي بر روي کپک Aspergillus niger است.