مقاله بررسي و تعيين موثرترين انتي بيوتيک ها به روش انتي بيوگرام و بيان پيش اگهي مصرف آن ها در باکتري هاي دو جنس ائروموناس و سودوموناس دخيل در پوسيدگي باله دمي مولدين ماهي ازاد درياي خزر (Salmo trutta caspius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي و تعيين موثرترين انتي بيوتيک ها به روش انتي بيوگرام و بيان پيش اگهي مصرف آن ها در باکتري هاي دو جنس ائروموناس و سودوموناس دخيل در پوسيدگي باله دمي مولدين ماهي ازاد درياي خزر (Salmo trutta caspius)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي ازاد درياي خزر
مقاله انتي بيوگرام
مقاله پوسيدگي باله
مقاله ائروموناس و سودوموناس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين منشادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور يافتن انتي بيوتيک موثر عليه عوامل باکتريايي پوسيدگي باله دمي در مولدين ماهي ازاد درياي خزر،پس از جداسازي و تشخيص باکتري هاي دو جنس ائروموناس و سودوموناس از باله هاي دمي که دربين عوامل باکتريايي از اهميت بسزايي برخوردارند، با استفاده از محيط مولر-هينتون و شش نوع ديسک انتي بيوتيک شامل اكسي تتراسايكلين (T)، تري متوپريم(TMP) ، كلرامفنيكل (C)، نيتروفورازون (NFX)، اريترومايسين (E) و ناليديكسيك اسيد (NA)، ازمايش انتي بيوگرام انجام گرفت. نتايج نشان داد كه تمام نمونه هاي ائروموناس به تري متوپريم، كلرامفنيكل و نيتروفورازون و اكثر انها نسب به ناليديكسيك اسيد و تري متوپريم حساس بودند در حاليكه نمونه هاي مذكور غالبا نسبت به اكسي تتراسايكلين و اريترومايسين مقاوم بودند.همچنين نمونه هاي سودوموناس تنها نسبت به نيتروفورازون حساس بودند و غالبا نسبت به اكسي تتراسايكلين، اريترومايسين، ناليديكسيك اسيد، تري متوپريم و كلرامفنيكل مقاوم بودند. ذکر اين نکته حايز اهميت است که بکار گيري انتي بيوتيک ها عليه عوامل باکتريايي پوسيدگي باله در صورتي که خود از عوامل اوليه ايجاد کننده ان نباشند ،تنها پس از رفع ساير عوامل اوليه منطقي به نظر مي رسد.