مقاله بررسي و سنجش فلزات سنگين کادميوم و سرب در عضله برخي ماهيان خوراکي تالاب هور العظيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۹۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و سنجش فلزات سنگين کادميوم و سرب در عضله برخي ماهيان خوراکي تالاب هور العظيم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت عضله
مقاله تالاب هورالعظيم
مقاله سرب
مقاله کادميوم
مقاله ماهيان خوراکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور اندازه گيري مقادير عناصر سنگين کادميوم و سرب در بافت عضله ماهيان بني (Barbus sharpeyi)، شيربت (Barbus grypus)، گطان (Barbus xanthopterus)، حمري (Barbus luteus) و شلج (Aspius vorax) تالاب هورالعظيم (هورالهويزه) به صورت ماهانه در ماه هاي ارديبهشت و خرداد ۱۳۸۷ صورت گرفت. بدين منظور نمونه برداري از دو ايستگاه واقع در مناطق رفيع و شطعلي به صورت تصادفي صورت پذيرفت. آماده -سازي و آناليز نمونه ها طبق روش استاندارد بين المللي Moopam صورت گرفت و ميزان فلزات سنگين توسط دستگاه جذب اتمي تعيين و با مقادير توصيه شده استانداردهاي بين المللي مورد مقايسه قرار گرفت. با توجه به نتايج حاصله در ماهيان مورد بررسي بيشترين ميزان سرب در ايستگاه شطعلي در ماهي شلج برابر ۱٫۶۲ ppm و کمترين مقدار آن در ماهي شيربت رفيع ۰٫۵ ppm بود. همچنين بيشترين ميزان کادميوم در ماهي گطان و حمري شطعلي ۰٫۰۹ ppm و کمترين مقدار آن در شيربت شطعلي ۰٫۰۲ ppm بود. نتايج به دست آمده بيانگر آلودگي برخي گونه هاي ماهي در ايستگاه هاي مختلف تالاب هورالعظيم به عناصر سرب و کادميوم مي باشد و بنابراين مصرف آنها بايد با ملاحظات بهداشتي صورت گيرد.