مقاله بررسي و سنجش ميزان انديشه انتقادي دانشجويان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعي مراکز تربيت معلم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و سنجش ميزان انديشه انتقادي دانشجويان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعي مراکز تربيت معلم ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله مهارت ها و گرايش هاي تفکر انتقادي
مقاله مطالعات اجتماعي
مقاله تربيت معلم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوشادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف سنجش ميزان مهارت ها و گرايش هاي تفکر انتقادي دانشجويان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعي مراکز تربيت معلم ايران صورت گرفت. تعداد ۳۱۳ نفر دانشجو و ۳۳ نفر مدرس با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي به عنوان گروه نمونه، از چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و اصفهان در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند.
براي انجام اين پژوهش از دو مقياس مهارت هاي تفکر انتقادي (CCTST) که شامل پنج زير مقياس و گرايش به تفکر انتقادي (CCTDI) که شامل هفت زير مقياس بود، استفاده گرديد. روايي هر دو مقياس به شيوه تحليل عامل انجام شد و پايايي به شيوه آلفاي کرونباخ براي مقياس گرايش به تفکر انتقادي و روش کودور ريچاردسون براي مقياس مهارت ها انجام گرفت.
يافته ها حاکي از ضعف دانشجويان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعي مراکز تربيت معلم ايران در نمره کل گرايش ها و مهارت هاي تفکر انتقادي و زير مقياس هاي مربوطه بود. همچنين تفاوت معناداري بين دانشجويان سال اول و دوم، در برخي از زير مقياس هاي تفکر انتقادي به دست آمد. از طرفي، تفاوت معناداري بين جنسيت در گرايش ها و مهارت هاي تفکر انتقادي مشاهده نگرديد.