مقاله بررسي و سنجش کيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي مشتريان؛ مطالعه موردي بانک تجارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۸۸ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و سنجش کيفيت خدمات و ارتباط آن با رضايتمندي مشتريان؛ مطالعه موردي بانک تجارت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله سروکوال
مقاله سروپرف
مقاله رضايتمندي مشتريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاحسيني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نژاد مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: قادري سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با نگاهي به اطراف خود در مي يابيم که خدمات به صورتي وسيع گسترش يافته و هيچ اقتصادي نمي تواند بدون خدماتي چون حمل و نقل، ارتباطات، بيمه، آموزش و پرورش و بانکداري به حيات خود ادامه دهد. با توجه به اهميت مبحث کيفيت خدمات (به ويژه خدمات بانکي) و همچنين رويکرد مشتري گرايي و مشتري محوري که در سال هاي اخير در بحث بازاريابي عنوان شده است نياز است که در اين خصوص راهکارهاي اجرايي اتخاذ گردد. مقاله حاضر حاصل تحقيقي ميداني است که هدف از آن سنجش کيفيت خدمات ارايه شده توسط بانک تجارت و نيز بررسي ارتباط بين کيفيت خدمات بانکي با رضايتمندي مشتريان بوده است. در اين پژوهش از مقياس سروپرف به منظور ارزيابي کيفيت خدمات استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق کليه مشتريان بانک تجارت در شهر کرج و نمونه آماري ۲۵۰ نفر از اين مشتريان هستند. نتايج اين تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون نشان مي دهد که فرضيه هاي تحقيق مورد تاييد قرار گرفته است.