مقاله بررسي و شناسايي الگوهاي سينوپتيکي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال مولد سيلاب هاي مخرب و فراگير سطح حوضه آبريز درياچه اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و شناسايي الگوهاي سينوپتيکي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال مولد سيلاب هاي مخرب و فراگير سطح حوضه آبريز درياچه اروميه
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه سيل
مقاله تحليل عاملي
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله روش وارد
مقاله الگوي سينوپتيکي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال
مقاله حوضه آبريز درياچه اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي زاده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور زين العابدين
جناب آقای / سرکار خانم: پروين نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيل يکي از مخاطرات محيطي است که هر ساله خسارات فراواني به بار مي آورد. از آنجا که اغلب ويژگي هاي محيطي را مي توان در ارتباط با الگوهاي گردشي تبيين کرد، بررسي و تعيين الگوهاي سينوپتيکي مولد سيلاب هاي مخرب و فراگير اهميت و ضرورت خاصي مي يابد.
در اين مطالعه، پس از تعيين آستانه سيلاب هاي مخرب و فراگير، داده هاي ارتفاعي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال براي ۴۴ طوفان مولد سيل در حوضه آبريز درياچه اروميه (۲۲ ايستگاه) (۱۷۱ روز سيلابي) طي دوره (۱۳۸۴-۱۳۷۰) با استفاده از روش تحليل عاملي و تکنيک خوشه بندي سلسله مراتبي وارد در محيط نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد. و نهايتا هفت الگوي سينوپتيکي حاکم بر سيلاب هاي مخرب و فراگير سطح حوضه آبريز مزبور شناسايي و طبقه بندي شد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که، به هنگام وقوع سيلاب هاي مذکور محور تراف به سمت عرض هاي جغرافيايي پايين عميق تر شده و موقعيت حوضه آبريز درياچه اروميه نسبت به اغتشاشات سطح بالا ‌به گونه اي بوده كه، يا در زير منطقه واگرايي بالايي جلو تراف هاي موج كوتاه بادهاي غربي قرار گرفته، يا در زير قسمت جلوي سيستم سينوپتيكي سردچال بالايي واقع شده و يا اينكه در زير قسمت جلوي بادهاي غربي مسير جنوبي سيستم مانع قرار گرفته است. در اين بين، الگوي سينوپتيكي تراف موج كوتاه بادهاي غربي مولد
۶۷٫۳% از كل سيلاب ها مي باشد.