مقاله بررسي و شناسايي ملكولي جلبك هاي همزيست زوگزانتله با آبسنگ هاي مرجاني غالب جزيره كيش، خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و شناسايي ملكولي جلبك هاي همزيست زوگزانتله با آبسنگ هاي مرجاني غالب جزيره كيش، خليج فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله کلاد D
مقاله آبسنگ مرجاني
مقاله Symbiodinium

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مصطفوي پرگل
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مرجان هاي خليج فارس همواره در معرض شرايط سخت محيطي شامل شوري بالا و تغييرات فصلي درجه حرارت مي باشند. مطالعات قبلي در سراسر جهان نشان داده است كه برخي از گروه هاي Symbiodinium مانند كلاد D نسبت به استرس هاي شديد حرارتي مقاوم تر مي باشند. در اين تحقيق براي اولين بار شناسايي كلادهاي  Symbiodiniumبه روش ملكولي در آبسنگ هاي مرجاني سواحل ايراني خليج فارس انجام گرفته است.
روش بررسي: نمونه هاي ۸ گونه مرجان در ۲ عمق مختلف (۳-۵ متر و ۷-۱۰ متر) از ساحل شرقي جزيره كيش در شمال خليج فارس جمع آوري شده است: زير واحد بزرگ ريبوزومي  28Sبا استفاده از واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR) تكثير شده و سپس با استفاده از روش پلي مورفيسم تاييدي تك رشته اي(SSCP)  و آناليز فيلوژني سكانس زير واحد بزرگ ريبوزومي DNA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: بر روي مرجان هاي مورد مطالعه تنها دو كلاد متفاوت شناسايي شده است که كلاد D در ۸ گونه مرجان و كلاد C تنها در ۲ گونه شناسايي شده است.
نتيجه گيري: غالب بودن كلادD  به علت درجه حرارت بالاي خليج فارس قابل توجيه است.