مقاله بررسي و شناسايي گونه هاي مختلف کانديدا در واژينيت کانديديايي در زنان مراجعه کننده به بيمارستان مبيني سبزوار در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۴ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و شناسايي گونه هاي مختلف کانديدا در واژينيت کانديديايي در زنان مراجعه کننده به بيمارستان مبيني سبزوار در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولوواژينيت کانديديايي
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله کانديديازيس
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلايي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: روان سالار حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اكابري آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از عفونت هاي قارچي شايع در خانم ها ولوواژينيت کانديديايي است که توسط گونه هاي مختلف کانديدا ايجاد شده و الگوي مقاومت متفاوتي نسبت به داروهاي معمول دارند. تحقيق حاضر به منظور تعيين گونه هاي مختلف کانديديا در خانم هاي مراجعه کننده به بيمارستان مبيني شهرستان سبزوار به منظور پيشنهاد درماني مناسب توسط پزشکان انجام گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي مي باشد که بر روي نمونه متشکل از ۲۳۱ زن مراجعه کننده به بيمارستان مبيني سبزوار که از ترشحات واژينال شاکي بودند، انجام گرديد. بعد از اخذ مجوز اخلاقي از کميته اخلاق دانشگاه و کسب رضايت نامه کتبي، همزمان با اندازه گيري pH واژن، ترشحات فورنيکس هاي طرفي و خلفي توسط دو سواپ سر پنبه اي مرطوب جمع آوري شده و ابتدا به صورت مستقيم از نظر سلول هاي مخمري بررسي شدند و سپس در محيط سابورودکستروز آگار کشت داده شدند. سپس مخمرهاي رشد يافته بر اساس صفات ماکروسکوپي و ميکروسکوپي، توليد لوله زايا در سرم خون و صفات بيوشيميايي با استفاده از کيتYeast Plus System  مورد شناسايي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده در جداول دو بعدي توصيف و با استفاده از آزمون آماري مجذور کاي و نرم افزار SPSS (ويرايش ۱۱) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در نتايج آزمايش مستقيم، ۷٫۳۵ درصد و نتايج کشت نمونه ۲۶٫۸ درصد نمونه ها مثبت بودند. در مراحل شناسايي، مخمرهاي کانديدا آلبيکنس با فراواني ۳۸٫۷ درصد، کانديدا کفير با فراواني ۱۷٫۷ درصد، ساکارومايسس سرويسيه با فراواني ۱۴٫۵ درصد، کانديدا تروپيکاليس با فراواني ۹٫۶ درصد، کانديدا گلابراتا با فراواني ۸ درصد، کانديدا کروزه اي با فراواني ۳٫۲ درصد و ساير مخمرهاي غير بيماري زا با فراواني ۶٫۴ درصد شامل کانديدا رگوزا، کانديدا ليپوليتيکا، ترايکوسپورون بژلي و بلاستوشيزومايسس کاپيتاتوس جدا شدند.
نتيجه گيري: مخمرهاي غير بيماري زا که تنها از بيماراني با کاهش سيستم ايمني جدا مي شوند، جدا گرديد و لازم است در عفونت هاي واژينال در نظر گرفته شوند.