مقاله بررسي و مدلسازي رفتار جهندگي پارچه هاي فاستوني با استفاده از طرح عاملي چند متغيره (MFD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و مدلسازي رفتار جهندگي پارچه هاي فاستوني با استفاده از طرح عاملي چند متغيره (MFD)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهندگي پارچه هاي فاستوني
مقاله پارامترهاي ساختاري پارچه
مقاله سيکل پيچشي رفت و برگشتي
مقاله طرح عاملي چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي عمادالدين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنين پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار جهندگي پارچه هاي فاستوني که بصورت پوسته استوانه اي در بين دو فک قرار گرفته بر اساس نسبت انرژي برگشت به انرژي رفت در يک سيکل پيچشي رفت و برگشتي با توجه به پارامترهاي ساختاري پارچه در ۶ نمونه پارچه فاستوني به روش C.R.E مورد بر رسي قرار گرفت.
به همين منظور با استفاده از دستگاه تست نيروي پيچشي انرژي رفت و برگشت با استفاده از نرم افزار Matlab اندازه گيري گرديد.
نتايج نشان داد که پارامترهاي درصد مخلوط الياف و نمره نخ بيشترين تاثير را بر روي ضريب جهندگي داشته بطوريکه با افزايش ميزان ليف پشم در پارچه هاي فاستوني ميزان جهندگي پارچه در دو جهت تار و پود افزايش پيدا کرده، همچنين با ظريفتر شدن نمره نخ ميزان جهندگي در دو جهت تار و پود افزايش پيدا ميکند. با توجه به نتايج بدست آمده از طرح عاملي چند متغيره ضريب همبستگي بين درصد مخلوط و نمره نخ با ضريب جهندگي در جهت تار در حدود %۹۴ و اين مقدار براي جهت پودي %۹۹٫۵ مي باشد.