مقاله بررسي و مقايسه اثر پيش تصفيه هاي شکست اسيدي و انعقاد شيميايي با کلرورفريک در افزايش بازده تصفيه فوتوکاتاليستي پساب توليد روغن زيتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه اثر پيش تصفيه هاي شکست اسيدي و انعقاد شيميايي با کلرورفريک در افزايش بازده تصفيه فوتوکاتاليستي پساب توليد روغن زيتون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پساب روغن زيتون
مقاله انعقاد شيميايي
مقاله شکست اسيدي
مقاله فرآيند فوتوکاتاليستي
مقاله TiO2.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر دو پيش تصفيه انعقاد شيميايي کلرورفريک  (FeCl3)و شکست اسيدي پساب حاصل از عمليات استخراج روغن زيتون در طي فرآيند فوتوکاتاليستي با يکديگر مقايسه شدند. فرآيند فوتوکاتاليستي با استفاده از TiO2به عنوان فوتوکاتاليست در يک راکتور ناپيوسته با جريان برگشتي انجام گرفت. با توجه به نتايج به دست آمده عمليات انعقاد شيميايي در مقايسه با شکست اسيدي از بازده بالاتري برخوردار بوده و يون هاي آهن به دليل خاصيت کاتاليزوري در جذب ترکيبات فنليک به سطح TiO2 در ابتداي فرآيند فوتوکاتاليستي از يک سو و با شرکت در فرآيند اکسيداسيون در کنار فرآيند فوتوکاتاليستي از سوي ديگر بازده فرآيند را افزايش دادند. در اين بررسي تغييرات دو عامل غلظت  TiO2و pH در کاهش شاخص هاي آلايندگي COD و کل ترکيبات فنليک (TPh) مورد بررسي گرفت. نتايج نشان مي دهد که شاخص هاي آلايندگي در فرآيند فوتوکاتاليستي با پيش تصفيه انعقاد شيميايي حدود ۲۴/۶۹% براي COD و ۱۶/۸۸% براي ترکيبات فنليک کاهش يافته است در حالي که کاهش اين شاخص ها براي فرآيند با پيش تصفيه شکست اسيدي به ترتيب ۶۶/۶۲% و ۸۷/۵۷% بوده است.