مقاله بررسي و مقايسه الگوهاي اقتصادي توليد در ايل قشقايي فيروزآباد و سنجش و گرايش آنان به تغيير شيوع معيشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه الگوهاي اقتصادي توليد در ايل قشقايي فيروزآباد و سنجش و گرايش آنان به تغيير شيوع معيشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروههاي عشايري
مقاله اقتصاد عشاير
مقاله شيوه معيشت
مقاله ايل قشقايي
مقاله فيروزآباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكور علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع فضايي عشاير مي رساند که زندگي کوچندگي در ايران از تنوع بسياري برخوردار است و بايد با توجه به شرايط جغرافيايي هر يک از واحدهاي متجانس قطب هاي عشايري برنامه هاي مشابهي ارايه نمود چون در غير اين صورت به نتيجه مطلوب نمي توان دست يافت. امروزه در کشور با سه گروه عمده روبرو هستيم: ۱-گروهي که اسکان يافته اند ۲- گروهي که در انتظار فرصت براي اسکان هستند. ۳- گروهي که در حال حاضر به کوچ ادامه مي دهند. شکل گيري هريک از اين الگوها در منطقه جغرافيايي از کشور تحت تاثير عواملي مانند توپوگرافي، اقليم، پوشش گياهي، عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي باشد.در اين پژوهش مشخصه هاي ايل قشقايي در زمينه هاي جمعيتي، اقتصادي به تفکيک توليد و درآمد و هزينه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بررسي ها نشان از بنيان هاي ضعيف مالي گروه کوچنده در عشاير است و با ساير گروهها در سطح آماري معني دار است. مهمترين نکته در اين زمينه اين است که شيوه توليد عشايري هماهنگي هاي خود را با مقتضيات زمان از دست خواهد داد و اين شيوه بايد متحول شود. بدين منظور در محيط هاي عشايري بايد مطالعات کارشناسي دقيقي انجام شود و نمي توان براي تمام مناطق عشايري ايران يک شيوه از معيشت را اعمال نمود. بلکه هر قطبي نوعي برنامه ريزي ويژه را مي طلبد. از اين رو علاوه بر شناخت ويژگي هاي ساختاري، معرفت همه جانبه از روحيات، انگيزه ها و تمايلات عشاير در خصوص مقوله تغيير و تحول در شيوه توليد و جايگزيني دامداري هاي بسته و متمرکز شايان هرگونه دقت ويژه مي باشد. پژوهش حاضر نشان داد که عشاير مورد مطالعه با تاکيد بر برخي عدم وابستگي هاي ايلي گرايش در مجموع مثبت براي دگرگوني در شيوه توليد عشايري را دارا هستند.