مقاله بررسي و مقايسه تانن هاي حاصل از دو گونه سرو کوهي Juniperus polycarpos & Juniperus communis از استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه تانن هاي حاصل از دو گونه سرو کوهي Juniperus polycarpos & Juniperus communis از استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارس
مقاله پيرو
مقاله ماده موثره
مقاله GC/MS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني امام زاده هاشمي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارس و پيرو از مهم ترين سوزني برگان بومي ايران هستند و به عنوان مقاوم ترين درختان به سرماي شديد و خشکي، جايگاه ويژه اي در نواحي کوهستاني ايران دارند.
هدف: در اين پژوهش سعي شده است ويژگي هاي کمي و کيفي مواد موثره و اسانس مخروط هاي ماده آنها با يکديگر مقايسه و بررسي شود.
روش بررسي: جهت بررسي اسانس حاصل از مخروط هاي ماده اين دو گياه توسط GC-MS مورد شناسايي قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که مواد موثره مخروط هاي ماده اين دو گياه به طور چشمگيري با يکديگر از نظر کمي و کيفي متفاوت هستند. ۳۰ نوع ماده موثره در گياه ارس شناسايي شدند که بيشترين درصد آن ها به ترتيب مربوط به (۱۷٫۷۲) ۴-terpineol،(۹٫۵۳) limonene ، (۸٫۵۸) sabinene، (۸٫۱۰) g-terpineneγ،(۷٫۱۳) d-cadinene  بود، در حالي که در گياه پيرو ۲۷ نوع ماده شناسايي شد که به ترتيب بيشترين درصد آن ها مربوط به (۴۶٫۶۳) a-pinene، (۱۲٫۳۶) a-cedrol، (۴٫۶۴) b-pinene، (۲٫۸۶) ۴-terpineol، (۲٫۴۵) a-terpinolene بود.
نتيجه گيري: در مجموع مشخص شد که ارتفاع محل رويش و آب و هواي منطقه روي ميزان ترپنوئيدها اثر مي گذارد و باعث افزايش آن مي شود.