مقاله بررسي و مقايسه توليد همخوانها در گفتار کودکان کاشت حلزون شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه توليد همخوانها در گفتار کودکان کاشت حلزون شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد گفتار
مقاله توليد همخوان
مقاله گفتار پيوسته
مقاله كاشت حلزون
مقاله وضوح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسيان فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: سيماشيرازي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شنوايي مهمترين حس در رشد طبيعي گفتار و زبان است و كودكان ناشنوا به علت عدم دريافت مناسب محركهاي صوتي قادر به درك و توليد صحيح گفتار نبوده و وضوح كلامي آنها در سطح بسيار پاييني قرار دارد. انجام عمل كاشت حلزون با فراهم آوردن درونداد شنيداري مناسب، زمينه را جهت درك و توليد همخوانها فراهم مي آورد و انتظار مي رود در زمينه توليد و وضوح گفتار اين كودكان تغييرات زيادي را شاهد باشيم. بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه توليد همخوانها در ارتباط با مدت زمان استفاده از سيستم كاشت حلزون انجام شد.
مواد و روشها: نمونه هاي گفتاري ۲۰ كودك كاشت حلزون شده در دو آزمون ناميدن تصوير و گفتار پيوسته از نظر تعداد خطاهاي توليدي مورد ارزيابي قرار گرفت و سپس بر اساس مدت استفاده از سيستم كاشت حلزون در ۳ گروه مختلف آزمونهاي آماري جهت تحليل داده ها انجام شد.
يافته ها: ميانگين خطاهاي توليدي در جايگاه هاي مختلف همخوان در كلمه با مدتهاي مختلف استفاده از سيستم کاشت حلزون در آزمون ناميدن تصوير با P=0.004 درسطح α=۰٫۰۵ معني دار است. اما در آزمون گفتار پيوسته معني دار نمي باشد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه با هر سال استفاده از سيستم كاشت حلزون خطاهاي توليدي در سطح تك كلمه به طور معني داري کاهش مي يابد. اما جهت كاهش معني دار خطاهاي توليدي در گفتار پيوسته، زماني طولاني تر از ۳ سال لازم است.