مقاله بررسي و مقايسه حافظه کاري کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي با کودکان عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه حافظه کاري کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي با کودکان عادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نقص توجه همراه با بيش فعالي
مقاله حافظه کاري
مقاله حافظه ديداري،حافظه کلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضايي مطلق مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي حافظه کاري کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي (ADHD) و مقايسه آن با کودکان عادي است. نمونه هاي مورد مطالعه ۱۱ پسر (۱۲ -۶) ساله مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي و ۱۱ پسر (۱۲ -۶) ساله عادي است.  
روش: اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي براساس مصاحبه باليني به وسيله روان پزشک و پرسشنامه علایم مرضي CSI-4 و مقياس ارزيابي والدين کانزر تشخيص داده شده است. براي يکسان سازي هوش کودکان، از آزمون هوش ريون و به منظور بررسي حافظه کاري کودکان از تست مخصوص حافظه ديداري کيم کاراد و تست فراخواني داستان استفاده شده است.
يافته ها: يافته هاي حاصل با استفاده از آزمون آماري t براي گروههاي مستقل تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که بين ميانگين عملکرد کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در فراخواني آزمون حافظه ديداري کيم کاراد و آزمون فراخواني داستان با ميانگين عملکرد کودکان عادي در اين آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي در آزمون حافظه ديداري کيم کاراد و آزمون فراخواني داستان عملکرد ضعيف تري از کودکان عادي دارند؛ به علاوه سرعت پردازش اطلاعات ديداري در اين کودکان کندتر از کودکان عادي است. لذا کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي به واسطه نقص در بازداري، نواقصي را در حافظه کاري تجربه مي کنند که کودکان عادي آن را تجربه نمي کنند.