مقاله بررسي و مقايسه دو روش خاک ورزي سطحي و مرسوم از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در کشت آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه دو روش خاک ورزي سطحي و مرسوم از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در کشت آبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله روش خاک ورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زابلستاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رشادصدقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سالك زماني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اثر روش هاي خاک ورزي غير علمي هر سال شاهد افزايش زمين هاي تخريب شده هستيم. هدف از انجام اين تحقيق، ارزيابي و مقايسه دو روش خاک ورزي مرسوم و خاک ورزي سطحي است که در آن تاثيرات اين دو روش برعملکرد گندم و اجزاي آن بررسي شده است. اين تحقيق با دو تيمار و چهار تکرار به مدت سه سال متوالي در شهرستان خسرو شهر اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: -۱ خاک ورزي مرسوم در منطقه (شاهد) شامل شخم با گاو آهن برگردان دار به عمق  20-25سانتي متر، ديسک زدن به عمق  12-15سانتي متر، تسطيح، کود پاشي وکاشت با خطي کار -۲ خاک ورزي سطحي شامل هرس زدن سبک با هرس بشقابي به عمق ۶-۸ سانتي متر بلافاصله پس از جمع آوري کاه و کلش، ديسک زدن به عمق ۱۲-۱۵ سانتي متر، استفاده از هرس دندانه ميخي، کود پاشي و کاشت با خطي کار. تجزيه مرکب نتايج سه ساله نشان داد که تيمار خاک ورزي مرسوم از نظر عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، وزن کاه و شاخص برداشت، نسبت به تيمار خاک ورزي سطحي برتري دارد ولي اين اختلاف ها معني دار نيستند. در تيمار خاک ورزي مرسوم عملکرد به طور متوسط ۷۹ کيلوگرم درهکتار نسبت به تيمار خاک ورزي سطحي بيشتر بوده است. عملکرد دانه در روش خاک ورزي سطحي حدود %۹۷٫۵ عملکرد با روش خاک ورزي مرسوم است. خاک ورزي مرسوم در مقايسه با خاک ورزي سطحي ضمن مصرف انرژي و زمان بيشتر، موجب فرسايش بيشتر ادوات شده و در نتيجه سبب افزايش هزينه مي گردد. با توجه به اين که در بيشتر مناطق کشور فرصت اجراي عمليات زراعي محدود است و هم چنين از نظر عملکرد دانه اختلاف چنداني بين دو روش خاک ورزي وجود ندارد، به نظر مي رسد که خاک ورزي سطحي مي تواند به عنوان جايگزين روش مرسوم مدنظر باشد.