مقاله بررسي و مقايسه رابطه بين ويژگي هاي کارآفريني شاغلين سازماني (زن و مرد) و رضايت شغلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه رابطه بين ويژگي هاي کارآفريني شاغلين سازماني (زن و مرد) و رضايت شغلي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرين
مقاله کارآفريني سازماني
مقاله رضايت شغلي
مقاله بخش هاي درماني
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين ويژگي هاي کارآفريني و رضايت شغلي و بررسي آن بين زنان و مردان انجام شد. جامعه آماري تحقيق، شاغلين بيمارستان کامياب مشهد بودند. پس از جمع آوري اطلاعات و تحليل داده ها از ميان سيزده فرضيه، دوازده فرضيه تاييد شد که نتايج فرضيات اصلي بدين صورت بود. بين ويژگي هاي کارآفريني شاغلين و رضايت شغلي مقدار پيرسون ۰٫۵۷۸ بود که رابطه معنادار نسبتا قوي بين دو متغير را نشان مي دهد، مقدار پيرسون براي فرضيه دوم ۰٫۵۹۲ بود ورابطه نسبتا قوي ويژگي کارآفريني زنان و رضايت شغلي را نشان مي دهد و مقدار پيرسون براي فرضيه رابطه ويژگي هاي کارآفريني و رضايت شغلي در مردان۰٫۶۰۱  و رابطه قوي تاييد شد. نتايج آزمون تفاوت بدين صورت بود که بين اعتماد به نفس، کنترل دروني، نگرش مثبت، نياز به توفيق، نياز به استقلال و آينده نگري در زنان و مردان تفاوت معناداري نبود در حاليکه بين خلاقيت، نوآوري، گرايش به رفاه اقتصادي و ريسک پذيري بين زنان و مردان تفاوت معنادار بوده و مردان اين ويژگي ها را بيشتر داشتند. همچنين از نظر ميانگين روحيه کارآفريني تفاوت معناداري بين دو جنس وجود داشته و مردان ميانگين روحيه کارآفريني بالاتري نسبت به زنان داشتند و از نظر رضايت شغلي، تفاوت معناداري بين دو جنس وجود نداشت.