مقاله بررسي و مقايسه رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل شهر کازرون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل شهر کازرون
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصايص شخصيتي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي جهرمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: معين لادن
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي و مقايسه رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي و رضايتمندي زناشويي در زنان شاغل شهر کازرون مي پردازد. پرسش پژوهش اين است که « آيا ميان ويژگي هاي شخصيتي در روان رنجورخويي، برونگرايي، بازبودن، توافقي و وجداني بودن) و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگي است. جامعه آماري زنان شاغل شهر کازرون بودند، بنابراين از روش خوشه اي دو مرحله اي اقدام به نمونه گيري شد. در کل۲۰۰ نفر جامعه نمونه پژوهش را تشکيل مي دادند. ابزار جمع آوري داده ها عبارتنداز: پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ که شامل ۴۷ سوال و پرسشنامه شخصيت نئو که شامل ۶۰ سوال مي باشد. پس از نمره گذاري پرسشنامه و استخراج داده ها، با استفاده از نرم افزار spss با کمک آزمون هاي آماري تحليل رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس پرداخته شده است. يافته ها ميان متغير رضايت زناشويي و هر يک از مولفه هاي شخصيتي روان رنجور خويي (-۰٫۲۲)، برون گرايي (-۰٫۰۹)، باز بودن (۰٫۱۸)، توافقي (۰٫۱۱) و وجداني بودن (۰٫۱۰) مي باشد، از ميان ضرايب مشاهده شده، رابطه ميان رضايت زناشويي و روان رنجور خويي با اطمينان آماري ۰٫۹۹ و رابطه ميان باز بودن و رضايت زناشويي با اطمينان آماري ۰٫۹۵ معنادار است. رابطه ميان روان رنجورخويي و رضايت زناشويي رابطه اي معکوس و رابطه ميان باز بودن و رضايت زناشويي رابطه اي مستقيم است. از ميان ابعاد شخصيتي نئو سه بعد داراي اثر معنادار بر رضايت زناشويي و دو بعد توافقي و با وجداني بودن هر چند داراي تاثير مثبت بر رضايت زناشويي هستند، اما اثر مشاهده شده به لحاظ آماري معنادار نمي باشد، هر سه متغير داراي تاثير هم جهت بر ميزان رضايت زناشويي نيستند تاثير روان رنجور خويي و برون گرايي به صورت معکوس و تاثير باز بودن به صورت مستقيم است. اين نتايج نشان مي دهد مولفه هاي شخصيت، قدرت پيش بيني کنندگي رضايت زناشويي را دارند و ميان ويژگي هاي شخصيتي که پرسشنامه نئو مي سنجد و رضايت زناشويي، رابطه وجود دارد.