مقاله بررسي و مقايسه سازگاري ۱۰ رقم زيتون از نظر زنده ماني، رشد ارتفاعي، قطري و ميوه دهي در خرم آباد لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه سازگاري ۱۰ رقم زيتون از نظر زنده ماني، رشد ارتفاعي، قطري و ميوه دهي در خرم آباد لرستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله زنده ماني
مقاله رقم
مقاله خرم آباد لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرميان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سردابي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان علي
جناب آقای / سرکار خانم: جهان پور فرج اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در راستاي طرح توسعه زيتون در كشور و بنابر اهميت اين گياه مقدس و با ارزش و همچنين براي دستيابي به بهترين رقم سازگار با شرايط آب و هوايي استان لرستان، در سال ۱۳۸۰ طرحي تحقيقاتي در مورد بررسي سازگاري رقمهاي مختلف زيتون اجرا شد. بدين منظور ۱۰ رقم زيتون كنسرواليا، روغني رودبار، گرگان A، گرگان B، ميشن، روغني محلي، روغني گرگان، آمفي سيس، زرد و شنگه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در چهار تكرار در ايستگاه تحقيقاتي كمالوند خرم آباد به مرحله اجرا درآمد. بر اين اساس، در هر تكرار ۲۰ اصله نهال از هر رقم با فاصله كاشت ۵×۵ متركاشته شد. پس از آماربرداري و تجزيه و تحليل داده هاي آماري طي سالهاي اجراي طرح، مشخص گرديد که رقمهاي زرد، روغني رودبار، روغني محلي و گرگان B به ترتيب بيشترين درصد زنده ماني و رقمهاي روغني گرگان و آمفي سيس از اين نظر كمترين درصد زنده ماني را داشتند. از نظر رشد ارتفاعي، رقمهاي زرد و روغني رودبار بيشترين و روغني گرگان و آمفي سيس كمترين را دارا بودند. از نظر رشد قطر يقه دو رقم زرد و روغني رودبار بيشترين و رقم گرگان B، كمترين رشد قطري را داشتند. از نظر درصد ميوه دهي رقمهاي كنسرواليا و ميشن بيشترين و دو رقم گرگان B و روغني محلي كمترين درصد ميوه دهي را دارا بودند.