مقاله بررسي و مقايسه سطح اضطراب امتحان دانشجويان دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كردستان و ارتباط آن با برخي مشخصات دموگرافيك در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۹۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه سطح اضطراب امتحان دانشجويان دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كردستان و ارتباط آن با برخي مشخصات دموگرافيك در سال تحصيلي ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله دانشجويان
مقاله دانشكده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان مارلين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در عصر حاضر كه عصر رقابتهاي درسي و علمي مي باشد، اضطراب امتحان روز به روز در حال افزايش است كه اين اضطراب باعث انحراف توجه فرد شده و با مشغول شدن فكر، پردازش اطلاعات كم مي شود و باعث مي‏شود انسان از بخش عمده‏اي از امكاناتش محروم گردد. هدف از انجام اين تحقيق تعيين سطح اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كردستان و ارتباط آن با برخي مشخصات دموگرافيك در آنان است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي بوده و بر روي ۳۷۴ دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي كردستان با استفاده از پرسشنامه پايا و رواي اضطراب امتحان اسپيلبرگر و مشخصات دموگرافيك آنان نيز بوسيله پرسشنامه جداگانه جمع آوري گرديـد. سپس با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و روشهاي آمار توصيفي و استباطي تجزيه و تحليل داده ها انجام گرديد.
يافته ها: از ميان افراد مورد مطالعه %۵۵٫۹ زن، %۵۸٫۸ داراي گروه سني ۲۰-۱۸ سال، %۹۲٫۵ مجرد، %۱۹٫۸ رشته پزشكي، %۵۰٫۸ مقطع كارداني و %۳۸٫۵ از دانشكده پزشكي بودند. بررسي سطح اضطراب در دانشگاه علوم پزشكي كردستان نشان داد از مجموع ۳۷۴ نمونه تعداد: ۴۸ نفر (%۱۲٫۸) سطح اضطراب سالم، ۲۷۲ نفر (%۷۲٫۷) سطح اضطراب نسبي سالم و ۵۴ نفر (%۱۴٫۴) سطح اضطراب مرضي را دارا بودند. همچنين نتايج نشان داد كه بين سطح اضطراب مرضي و مقطع تحصيلي رابطه معني دار وجود داشت كه اين اضطراب در دانشجويان مقطع كارداني سطح بالاتري را به خود اختصاص مي داد (P<0.05). بين سطح اضطراب مرضي با متغيرهاي سن، جنس و دانشكده محل تحصيل رابطه معني دار وجود نداشت (P>0.05). بين سطح اضطراب و رشته تحصيلي نيز نتيجه تحقيق نشان دهنده وجود اختلاف معني دار بين رشته هاي مختلف بود كه در اين مورد دانشجويان كارداني علوم آزمايشگاهي داراي سطح بالاي اضطراب امتحان بودند (P<0.05).
نتيجه گيري: در اين مطالعه دانشجوياني با سطح اضطراب بالا وجود دارد، با توجه به اثرات منفي اين اضطراب بر عملكرد تحصيلي دانشجويان، اجراي برنامه هاي پيشگيري از اين اضطراب و ارايه خدمات روانشناختي و مشاوره و همچنين شناسايي علل آن و سپس برنامه ريزي جهت مرتفع نمودن علل، پيشنهاد مي شود.