مقاله بررسي و مقايسه سطح سرمي CRP با روش بسيار حساس در افراد سالم و بيماران مبتلا به آسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه سطح سرمي CRP با روش بسيار حساس در افراد سالم و بيماران مبتلا به آسم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HS CRP
مقاله آسم
مقاله سطح سرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيگاري ناصح
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شيلان
جناب آقای / سرکار خانم: افخم زاده عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:  C Reactive Protein (CRP)يك پروتئين پلاسمايي حساس به التهاب در انسان است و اخيرا مشخص شده كه با افزايش ريسك انفاركتوس و آنژين قلبي و مرگ ناگهاني كرونري و هيپرتانسيون و ديابت قندي همراه است. مطالعات در مورد سطح سرمي و نقش  CRPدر COPD متعدد است. نقش احتمالي CRP در پاتوژنز آسم در مطالعات مطرح شده است. پديده التهاب موضعي در آسم ثابت شده است ولي شواهد مستدل در مورد درگير بودن التهاب سيستميك در آسم محدود است. در اين مطالعه سطح سرمي CRP با روش بسيار حساس در بيماران آسمي تحت درمان منظم با كورتيكواستروئيد استنشاقي با افراد غيرآسمي مقايسه شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهد ۵۰ بيمار آسمي شناخته شده بر اساس معيارهاي استاندارد كه داراي معيارهاي ورود بودند انتخاب شدند. همگي در يك مرحله درماني مشابه بودند. ۵۰ نفر غير آسمي نيز بعنوان گروه شاهد انتخاب شده در هر دو گروه سطح سرمي CRP با روش الايزا اندازه گيري شده و با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين سني گروه بيمار ۴۶٫۷±۹٫۸ سال و ميانگين سني گروه كنترل ۴۴±۱۴٫۳۵ سال بود. توزيع سني و جنسي در دو گروه تفاوت آماري معني دار نداشت. مدت زمان علايم ريوي در %۲۰ بيماران كمتر از ۳ سال، در %۳۶ سه تا پنج سال، %۲۴ شش تا ۱۲ سال و در %۲۰ بيش از ۱۳ سال بود. ميانگين سطح سرميCRP  بسيار حساس در بيماران آسمي ۳۴٫۷۹ ميلي گرم در ليتر بود، در حاليكه اين ميزان در گروه شاهد ۱۲٫۸ ميلي گرم در ليتر بود كه داراي تفاوت آماري معني دار بود (P<0.01). رابطه معني دار آماري بين طول مدت ابتلا به آسم، سن و جنس با سطح HS-CRP يافت نشد.
نتيجه گيري: التهاب موجود در آسم تنها محدود به راههاي هوايي نيست و در آسم نيز مشابه COPD مي توان شواهد التهاب سيستميك را يافت كه CRP نمونه اي از اين شواهد است.