مقاله بررسي و مقايسه مديريت دانش و يادگيري سازماني در مدارس هوشمند و مدارس عادي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه مديريت دانش و يادگيري سازماني در مدارس هوشمند و مدارس عادي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري سازماني
مقاله مديريت دانش
مقاله سازمان هاي يادگيرنده
مقاله مدارس هوشمند و مدارس عادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميراسماعيلي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مهمترين سرمايه هاي يک سازمان، کارکنان هوشمند و با دانش آن هستند که با خلق فرآيندهاي سازماني نوين، فناوري هاي جديد و توسعه خدمات جديد، سازمان را به مزيت رقابتي پايدار رهنمون مي نمايند. تلاش نوآورانه در سازمان نتيجه سرمايه گذاري در فرآيند يادگيري و ارتقاي مديريت منابع انساني و مديريت دانش است. سازمان مي تواند با مديريت خلاقانه دانش و به کارگيري نوآورانه فناوري اطلاعات، اين امکان را براي کارکنان به وجود آورد تا در مسايل سازماني که به راه حل جديد نياز دارند به تجربيات خود تکيه کنند و با رشد در مسير يادگيري، سازمان را ياري رسانند.
پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه مديريت دانش و يادگيري سازماني در مدارس هوشمند و عادي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را همه مديران و معلمان مدارس هوشمند و مدارس عادي دخترانه و پسرانه شهر تهران تشکيل مي دهند و نمونه آماري از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شد، که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان ۱۲۷ مدير ومعلم از مدارس هوشمند و ۲۲۱ مدير و معلم از مدارس عادي انتخاب شدند. ابزار اين پژوهش پرسش نامه بوده و هر متغير داراي يک پرسش نامه مستقل مي باشد. پس از اينکه روايي هر دو پرسش نامه توسط اساتيد مجرب تاييد شد بين گروهي شامل ۳۵ نفر از مديران و معلمان توزيع شد و پايايي آنها از طريق فرمول آلفاي کرونباخ براي پرسش نامه مديريت دانش ۰٫۸۷ و پرسش نامه يادگيري سازماني ۰٫۷۹ بدست آمد، يافته هاي حاصل از اجراي آزمون t نيز نشان داد که بين يادگيري و مديريت دانش در مدارس هوشمند و مدارس عادي تفاوت وجود دارد و ميانگين نمرات مديران و معلمان مدارس هوشمند از مدارس عادي بالاتر است.