مقاله بررسي و مقايسه مهارت هاي زندگي دانش آموزان دختر و پسر شاخه هاي نظري، فني حرفه اي و کاردانش دوره متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس الگوي وايلز و باندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه مهارت هاي زندگي دانش آموزان دختر و پسر شاخه هاي نظري، فني حرفه اي و کاردانش دوره متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس الگوي وايلز و باندي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي زندگي
مقاله دوره متوسطه
مقاله الگوي وايلز و باندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: يوردخاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي و مقايسه مهارت هاي زندگي دانش آموزان دختر و پسر سه شاخه نظري، فني حرفه اي و کاردانش مقطع متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس الگوي وايلز و باندي در سال ۸۸-۱۳۸۷ بوده است. روش پژوهش توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري ۳۰۴۱ دانش آموز از سه مقطع متوسطه شهر گرمسار بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، ۳۴۲ نفر تعيين شد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که ضريب پايايي آن بيش از ۰٫۸۵ محاسبه شد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون هاي کريسکال واليس و يومن ويتني تجزيه و تحليل گرديد. در سه شاخه نظري، فني حرفه اي و کاردانش در متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، اهميت سازمان، حل مشکل، جستجوي دانش، عادت هاي خوب عقلي و جسمي، خويشتن پنداري، جهت يابي به خانواده و جهت يابي به آينده اختلاف معني داري مشاهده نشد، ولي در متغيرهاي رفتار همکارانه و آماده براي تغيير اختلاف معني دار بود. در مورد متغيرهاي پيشرفت تحصيلي، جستجوي دانش، عادت هاي خوب عقلي و جسمي، رفتار همکارانه و جهت يابي به آينده بين دختران و پسران با اطمينان دست كم ۰٫۹۵ و در متغير آماده براي تغيير، بين دختران و پسران با اطمينان ۰٫۹۳۲ اختلاف وجود داشت، ولي در مورد متغيرهاي اهميت سازمان، حل مشکل، خويشتن پنداري و جهت يابي به خانواده تفاوتي معنادار مشاهده نشد.