مقاله بررسي و مقايسه ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک و خصوصيات کمي درختان در جنگل هاي کمتر تخريب يافته و تخريب يافته زاگرس (مطالعه موردي: جنگل هاي حوزه شهرستان پلدختر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک و خصوصيات کمي درختان در جنگل هاي کمتر تخريب يافته و تخريب يافته زاگرس (مطالعه موردي: جنگل هاي حوزه شهرستان پلدختر)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل هاي زاگرس
مقاله خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک
مقاله قطع و سرشاخه زني درختان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: صفري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه پايداري طولاني مدت اکوسيستم هاي جنگلي وابسته به حفظ كيفيت خاك است، آگاهي از وضعيت خاك هاي مناطق جنگلي و بررسي آثار فعاليت هاي مختلف صورت گرفته بر خصوصيات خاك بسيار مهم و در مديريت جنگل موثر است. اين پژوهش سعي دارد تاثير قطع و سرشاخه زني درختان را به عنوان يکي از مهم ترين عوامل تخريب جنگل هاي زاگرس بر خصوصيات خاك در مناطق تخريب يافته در مقايسه با مناطق کمتر تخريب يافته بررسي کند. به اين منظور دو منطقه “تخريب يافته” که معرف منطقه اي با تخريب معمولي است، و “منطقه کمتر تخريب يافته” که به علت عدم دسترسي آسان، دچار تخريب کمتري شده است، انتخاب شد و مهم ترين خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و مشخصه هاي کمي درختان شامل درصد تاج پوشش، تعداد درختان در هكتار، قطر برابرسينه و ارتفاع درختان اندازه گيري و تجزيه و تحليل شد. نتايج اين بررسي حاکي از تاثيرپذيري خصوصيات خاک از درختان و عوامل تخريب است، به طوري که تمامي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و مشخصه هاي كمي درختان تفاوت هاي معني داري را بين دو منطقه نشان مي دهند. نتايج همبستگي بين خصوصيات خاک و مشخصه هاي كمي درختان نشان داد که در منطقه کمتر تخريب يافته، درصد تاج پوشش، قطر برابرسينه و ارتفاع درختان با کربن آلي، فسفر و نيتروژن همبستگي مثبت و با نسبت C/N و جرم مخصوص ظاهري همبستگي منفي دارد. وجود درختان و عدم قطع و سر شاخه زني آنها در منطقه کمتر تخريب يافته سبب شکل گيري شرايط مناسب تر خاک شده است.