مقاله بررسي و مقايسه کارايي خانواده در ارتباط با وضعيت تحصيلي دانشجويان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ـ سال تحصيلي ۸۸ – ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۸۷ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه کارايي خانواده در ارتباط با وضعيت تحصيلي دانشجويان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج ـ سال تحصيلي ۸۸ – ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت تحصيلي
مقاله كارايي خانواده
مقاله دانشجويان موفق و ناموفق
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکريان عطا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني هشجين طهمورث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر مقايسه كارايي خانواده در ارتباط با وضعيت تحصيلي دانشجويان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج است. روش پژوهش از نوع مطالعه توصيفي – پس رويدادي است. نمونه مورد تحقيق ۲۲۷ نفر (۱۰۹ دختر ۱۱۸ پسر) از دانشجويان دانشگاه در مقاطع تحصيلي از كارداني تا دكتراي حرفه اي در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۸ – ۸۷ است كه بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده آزمون طرح ارزيابي خانواده (FAD) بر اساس الگوي مك مستر بود. يافته هاي پژوهش نشان دهنده رابطه معني داري بين كارايي خانواده با وضعيت تحصيلي دانشجويان موفق و ناموفق است. همچنين در آزمون خرده مقياس هاي رابطه معني داري بين خرده مقياس همراهي عاطفي با وضعيت تحصيلي دانشجويان موفق و ناموفق وجود دارد و ميانگين نمرات در خرده مقياس هاي آزمون FAD نشانگر عملکرد مطلوب تر خانواده هاي دانشجويان موفق در مقايسه با خانواده هاي دانشجويان ناموفق است. از نتايج ديگر پژوهش اينكه بين جنسيت، بومي و غير بومي بودن و نوع دانشكده با كارايي خانواده رابطه معني داري مشاهده نشد. از يافته هاي پژوهش مي توان استنباط کرد که کارايي خانواده بيشتر روي جنبه هاي ديگر رفتار مانند شخصيت روابط اجتماعي دانشجويان تاثيرگذار است و وضعيت تحصيلي دانشجويان بيشتر تحت عوامل ذهني و برخي عوامل اجتماعي است.