مقاله بررسي و نقد روايي گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي و نقد روايي گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدي
مقاله گلستان
مقاله گفتمان شناسي انتقادي
مقاله ساختار هاي گفتمان مدار
مقاله مولفه هاي گفتمان مدار
مقاله کارگزاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبي سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار، جستاري با رويکردي گفتمان شناسانه در زمينه زبان شناسي ادبيات است که به بررسي چگونگي توزيع ساخت هاي گفتمان مدار در سطح عبارات، جملات و متن گلستان سعدي مي پردازد؛ تا ميزان صراحت و پوشيدگي مولفه هاي زباني به کار رفته در بيان مفاهيم گلستان را مورد مطالعه قراردهد. اين نوشتار مي کوشد تا از اين گذار، جنبه اي از راز ماندگاري سخن سعدي در گذر زمان را تحليل كند.
مقاله حاضر، بر مبناي اين باور که توجه به ساخت گفتماني در بررسي انواع متون مي تواند در شناخت، درک و تفسير هرچه بهتر آن موثر افتد و با اتکا به اين امر که گفتمان قطعه اي زباني و بامعناست که از چهار ويژگي نظام مندي، جهت مداري، هدف مندي و کلان زباني برخوردار است؛ دست به بهره گيري از جنبه زبان شناختي الگوي ون ليوون (۱۹۹۶)، که الگويي مطرح در زمينه تحليل گفتمان انتقادي است، زده است و در صدد پاسخ به اين سوال است كه چگونه يک اثر با بهره گيري از مولفه هاي زباني، محتوا و درونه خود را در ساخت فرهنگي نسل هاي مختلف جاودان مي سازد؟
ازاين رو، مقاله پس از مروري مختصر بر ارتباط زبان شناسي و ادبيات، به بيان مساله و شيوه به کار رفته در انجام تحقيق مي پردازد. سپس گفتمان، تحليل گفتمان، گفتمان شناسي انتقادي و الگوي ون ليوون، به عنوان مفاهيم پايه معرفي و تشريح مي گردند و به دنباله، مولفه هاي مطرح در الگوي ون ليوون، تحت دو دسته مولفه هاي پوشيده و صريح، ارايه و با آوردن مثال هاي متعدد تبيين مي شوند.
در ادامه، ضمن تقسيم ساخت هاي متني گلستان به دو دسته ساخت هاي گفتمان مدار روايي و پيام گزار، متني از باب نخست مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و نشان داده مي شود که مولفه هاي گفتمان مدار مبتني بر پوشيدگي از قبيل حذف، منفعل سازي، تشخص زدايي، نوع ارجاعي و طبقه بندي، در مقايسه با مولفه هاي مبتني بر صراحت، از بسامد بالايي در گلستان برخوردارند.
در آخر، پس از محاسبه ميزان راز آلودگي و تبيين آن، چنين استنباط مي شود که يکي از ابعاد راز ماندگاري سخن سعدي بهره گيري وي از مولفه هاي گفتمان مدار مبتني بر پوشيدگي (از ديدگاه گفتمان شناسي نه عرفان و ادبيات) است که براي وي اين امکان را فراهم آورده است تا به خلاف بسياري از متون، با بافت زدايي زماني، مکاني، تاريخي، سياسي و پوشيده کردن کارگزاران، کنش گران و کنش پذيران حکايات، پيام خود را از زبان اينان برجسته کرده و اثر خود را در وراي زمان، براي تمامي عصرها و نسل ها جاودان سازد.