مقاله بررسي يافته هاي اسپيرومتري و شكايتهاي تنفسي در كارگران مواجهه يافته با آرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي يافته هاي اسپيرومتري و شكايتهاي تنفسي در كارگران مواجهه يافته با آرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرد و غبار آرد
مقاله مواجهه شغلي
مقاله علائم تنفسي
مقاله اختلالات عملکردي ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان زاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: مواجهه با گرد و غبار آرد و آلرژن هاي مربوطه يكي از علل شايع بيماري شغلي راههاي هوايي و آسم شغلي مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثرات تنفسي مواجهه شغلي با غلظت هاي زياد گرد و غبار آرد بود.
مواد و روشها: در اين بررسي كه در سال ۱۳۸۴ در يكي از صنايع توليد آرد در استان فارس صورت گرفت، ۶۷ نفر كارگر مرد تشكيل مي داد (۳۵ نفر مواجهه يافته و ۳۲ نفر مرجع) مورد مطالعه قرار گرفتن و ميزان شيوع علایم تنفسي و اختلالات عملكردي ريه در آنها مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين ميزان مواجهه افراد با گرد و غبار آرد نيز با روش هاي استاندارد تعيين گرديد. نتايج حاصله با استفاده از آزمون هاي آماري تي دانشجويي، مجذور كاي يا آزمون دقيق فيشر و همچنين مدل رگرسيون چند متغيره خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: غلظت گرد و غبار آرد بيش از حد مجاز مواجهه شغلي با اين ماده برآورد گرديد. بعلاوه شيوع علایم بيماريهاي تنفسي مثل سرفه منظم، سرفه توام با خلط، خس خس، بلغم و تنگي نفس در افراد مواجهه يافته بيشتر از گروه مرجع بود. به همين ترتيب پارامترهاي عملكردي ريه به شكل معني داري در گروه مواجهه يافته كاهش يافته بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد كه پس از كنترل اثر متغيرهايي نظير سن و اعتياد به سيگار و ديگر متغيرها، يك رابطه قوي بين مواجهه با گرد و غبار آرد و شيوع علایم تنفسي و اختلالات عملكردي ريه وجود دارد.