مقاله بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت پذيرش شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۲۱ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت پذيرش شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايع مغزي نخاعي
مقاله مننژيت باكتريال
مقاله مننژيت آسپتيک
مقاله جنبه هاي اپيدميولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شکري شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شناخت ويژگي هاي اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت باكتريال در تشخيص سريع و شروع درمان مهم است. هدف از اين مطالعه بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيك، باليني و آزمايشگاهي بيماران و مقايسه اين متغيرها در مننژيت باكتريال و آسپتيک بود.
روش بررسي: در يك مطالعه گذشته نگر در بيمارستان رازي اهواز تمام بيماران ۱۸ ساله و بالاتر مننژيتي بستري شده در بين سال هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ مطالعه شدند. بيماران در دو گروه مننژيت باکتريال و آسپتيک از نظر اپيدميولوژي، علايم باليني وآزمايشگاهي مايع مغزي نخاعي (CSF) مقايسه شدند.
يافته ها: از ۳۱۲ نفر بيمار مننژيتي، ۲۱۵ نفر (۶۸٫۹ درصد) باكتريال (۴۲ نفر قطعي، ۱۵۶ نفر احتمالي و ۱۷ نفر ناقص درمان شده) و ۹۷ نفر (۳۱٫۱ درصد) آسپتيک (شامل۱۰ نفر مننژيت سلي و ۲ نفر بروسلوز) بودند. ميانگين سني براي مننژيت باكتريال ۲۶٫۷ ±۴۴٫۷ سال و براي مننژيت آسپتيك ۱۵٫۵ ± ۳۷٫۳ بود (P>0.05). 60 درصد بيماران باكتريال و ۱/۶۱ درصد آسپتيك مرد بودند (P>0.05) .دوازده درصد بيماران ترياد تب، سفتي گردن و كاهش هوشياري داشتند. در مننژيت باكتريال و آسپتيک، ميانگين WBC-CSF به ترتيب ۱۰۳۵٫۲±۴۰۲۱ و ۱۱۶٫۴±۱۶۳٫۲ و ميانگين گلوكزCSF، ۳٫۱۷±۵٫۲۷ و۱۶٫۱±۶۸٫۷ و ميانگين پروتئين۶۸۹٫۸±۴۷۶٫۸ CSF  و ۱۰۷٫۷±۱۳۲٫۶ بود (P>0.05).
نتيجه گيري: درصد مننژيت هاي باکتريال بيشتر از آسپتيک است. مننژيت سلي فراواني قابل توجهي در بين مننژيت هاي آسپتيک دارد. مننژيت باکتريال قطعي نسبت کمي از کل مننژيت ها را تشکيل مي دهد. پونکسيون CSF انجام شده تناسبي با تعداد مننژيت ها ندارد. نظير مطالعات قبلي مننژيت باکتريال با استفاده از آناليز CSF از نظر لکوسيت هاي چند هسته اي و گلوکز قابل افتراق از مننژيت آسپتيک مي باشد.