مقاله بررسي يافته هاي راديولوژيك در نوزادان مبتلا به هيرشپرونگ در مركز آموزشي درماني بوعلي سيناي ساري طي سال هاي ۸۷-۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي يافته هاي راديولوژيك در نوزادان مبتلا به هيرشپرونگ در مركز آموزشي درماني بوعلي سيناي ساري طي سال هاي ۸۷-۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هيرشپرونگ
مقاله راديوگرافي شکم
مقاله باريوم
مقاله انما
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا ضحيا
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تشخيص بيماري هيرشپرونگ در دوره نوزادي يکي از مهمترين مشکلات جراحان اطفال مي باشد و عدم درمان آن با عوارض زيادي همراه است که تشخيص زودرس اين بيماري در سنين پايين تر با توجه به يافته هاي باليني و راديولوژيک از بروز عوارض در بيماران مي کاهد. هدف اين مطالعه بررسي يافته هاي راديوگرافي ساده شکم و باريوم انما در نوزادان مبتلا بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق طي سال هاي ۸۶ و ۸۷ بر روي ۲۷ نوزاد ارجاع شده به مرکز آموزشي- درماني بوعلي سينا ساري كه بر اساس شواهد باليني، براي اولين بار هيرشپرونگ براي آنان مطرح شده بود و انديكاسيون انجام راديوگرافي ساده شكم و باريوم انما داشتند، انجام شد و در انتها براي تمام آنها بيوپسي رکتال صورت گرفت. در همه موارد يافته هاي راديوگرافي و باريم انما توسط يک راديولوژيست ثابت رويت شد و در هر کليشه وجود نماي مضرس جدار كولون، اتساع کولون، عدم وجود گاز در رکتوم، اتساع روده باريک، نماي کف صابون و motteling در ناحيه ربع تحتاني راست شکم، تاخير دفع باريم، اندکس رکتوسيگموييد و وجود يا فقدان TZ(Transition Zone) بررسي گرديد.
يافته ها: يافته هاي راديوگرافي ساده شکم در بيماران شامل اتساع کولون و ۸۲/۵۹) TZ درصد)، عدم گاز در رکتوم (۱۵/۴۸ درصد)، روده باريک (۴۱/۷ درصد)، اتساع و نماي کف صابون (۷/۳ درصد) و اتساع و motteling ناحيه ربع تحتاني راست شکم (۷/۳ درصد) و يافته هاي باريوم انما در نوزادان مورد مطالعه شامل اتساع لوپ ها (۳/۷۰ درصد)، تاخير در دفع باريوم(۵۹٫۲درصد)،TZ (55.5درصد)، آميخته شدن مدفوع با باريوم (۲/۲۲ درصد)، ميکروکولون (۴/۷ درصد) و نماي مضرس جدار کولون (۷/۳ درصد) بود.
استنتاج: وجود TZ در راديوگرافي ساده شکم در بيماراني که کنتراست انما در آنان بي نتيجه بوده است، در تشخيص بيماري مؤثر و مفيد بود.